Rozpoczęła się tegoroczna matura

W 2019r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 6 do 25maja, w tym: część pisemna –od  6 do 23maja, część ustna–od 6 do 25 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 22 maja(oprócz 12 i 19 maja).

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2019r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

język angielski –154 881osób(57,5% zdających)

geografia –71 551osób (26,6% zdających)

matematyka –61 404osoby(22,8% zdających)

język polski –56448osób (21,0% zdających)

biologia –47 754 osoby(17,7% zdających

chemia –26 485 osób(9,8% zdających)

fizyka –20 911 osób (7,8% zdających)

historia –20 126 osób (7,5% zdających)

wiedza o społeczeństwie –20 068osób(7,4% zdających)

informatyka –8 179osób (3,0% zdających)

język niemiecki –6 602 osoby (2,5% zdających).

ARKUSZE EGZAMINACYJNE – MATURA 2019

Formuła do 2014 „stara matura” Formuła od 2015 „nowa matura”
Język polski
MPO-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania MPO-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-192 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 maja2019 r. dotycząca przebiegu egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym

Centralna Komisja Egzaminacyjna została poinformowana przez Centralne Biuro Śledcze Policji o działaniach podejmowanych przez osobę lub osoby, których celem jest sparaliżowanie przebiegu egzaminu maturalnego w sesji majowej w 2019 r. Działania te mają polegać na przesłaniu pocztą elektroniczną do szkół, w których będzie przeprowadzany egzamin maturalny, wiadomości informującej o podłożeniu na terenach tych placówek ładunków wybuchowych. W ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi ustalony został sposób i harmonogram działań. Informacja o działaniach opisanych w pierwszym akapicie została przekazana do wszystkich miejskich, powiatowych oraz wojewódzkich komend policji. O działaniach tych zostali również poinformowani wszyscy kuratorzy oświaty oraz dyrektorzy szkół, w których przeprowadzany jest egzamin maturalny. Dyrektorzy szkół otrzymali informację o sposobie postępowania w przypadku otrzymania mailowej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Z informacji uzyskanych od dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wynika, że:

122 szkoły zgłosiły do OKE informację o otrzymaniu drogą mailową informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Szkoły przekazały informację do odpowiednich służb, które dokonały sprawdzenia budynków. Wszystkie alarmy były fałszywe.

w 61 szkołach –po sprawdzeniu –egzamin rozpoczął się o godz. 9:00 (zgodnie z harmonogramem)

w 57 szkołach –po sprawdzeniu –egzamin rozpoczął się z opóźnieniem; wszyscy zdający rozwiązywali zadania przez 170 minut

w trzech szkołach sprawdzenie zostało przeprowadzone w trakcie egzaminu; na czas trwania sprawdzenia egzamin został zawieszony, zdający powrócili do rozwiązywania zadań po zakończeniu prowadzenia czynności sprawdzających przez służby w jednej szkole ewakuowano zdających –egzamin został przerwany, zdający przystąpią do egzaminu w czerwcu. Centralna Komisja Egzaminacyjna pozostaje w stałym kontakcie z KG Policji oraz CBŚP.

dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Działania policji w związku z fałszywymi alarmami w szkołach

Policjanci ustalają sprawcę bądź sprawców wywołania fałszywych alarmów bombowych w szkołach, w których odbywają się matury. Komendant Główny Policji na bieżąco informuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podejmowanych działaniach. Policjanci przypominają, że konsekwencje takiego czynu mogą być poważne, bowiem autorzy takich „żartów” są ustalani i pociągani do odpowiedzialności karnej. Za takie celowe i fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Pamiętajmy, że oprócz odpowiedzialności karnej, sprawcy mogą zostać również pociągnięci do odpowiedzialności finansowej.

Policja już kilka dni temu informowała różne urzędy i instytucje, a także szkoły o tym, że w tym tygodniu może wystąpić seria fałszywych alarmów w szkołach, których celem jest sparaliżowanie przebiegu egzaminu maturalnego. Funkcjonariusze apelowali do dyrekcji placówek o zachowanie rezerwy i spokoju w takiej sytuacji, nie mniej o każdorazowe zgłaszanie tego faktu jednostce Policji.

W dniu dzisiejszym każdy taki sygnał o alarmie został szczegółowo i skrupulatnie sprawdzony, a w szkołach przeprowadzone zostały kontrole pirotechniczne. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji uznali przesłane informacje o alarmach za mało wiarygodne, nie wymagające ewakuacji – wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Przypominamy jednak, że ostateczne decyzje dotyczące ewakuacji podejmuje zawsze administrator obiektu.

Równoległe z prowadzonymi działaniami prewencyjnymi i czynnościami sprawdzającymi na miejscu, specjalna grupa policjantów ustala sprawców fałszywych alarmów. Policja pozostaje w stałym kontakcie z Centralną Komisją Egzaminacyjną, a Komendant Główny Policji na bieżąco informuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podejmowanych działaniach.

Przypominamy, że kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Anonimowy telefon o podłożeniu ładunków wybuchowych uruchamia całą lawinę działań Policji i innych służb zaangażowanych w zabezpieczenie miejsca rzekomego podłożenia ładunku. Autorzy takich głupich żartów są jednak ustalani i pociągani do odpowiedzialności karnej. Pamiętajmy, że oprócz odpowiedzialności karnej, takie osoby muszą się liczyć także z odpowiedzialnością cywilnoprawną, możliwością obciążenia kosztami przeprowadzonej akcji,  czy np. odszkodowaniami za straty spowodowane wstrzymaniem działalności danej instytucji.

Na terenie powiatu ostródzkiego, tylko w Ostródzie, w jednej ze szkół egzamin maturalny zaczął się z opóźnieniem.

(red./CKE/KGP)