Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2019

Burmistrz Morąga wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia I Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z Uchwałą Nr XLVII/735/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Burmistrz Morąga potwierdził, że w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe w 2019 r. dla działań: 2.1., 3.1., 4.1.,4.2.,5.1.,6.2.,7.1.,7.2.,7.3., złożono łącznie 34 oferty. Do wsparcia burmistrz wybrał 29 ofert.

Wykaz ofert wraz z wysokością przyznanych środków publicznych i nazwą oferenta: rozstrzygnięcie konkursu – szczegóły

(red.)

https://twitter.co/MediagroupinfoP

https://www.facebook.com/MediaGroupInfo/