Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert 2019

Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski rozstrzygnął II Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

W ramach II Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe w 2019 r. dla działań: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.2, 6.1, 6.3,  złożono łącznie 11 ofert. Do wsparcia Burmistrz Morąga wybrał 8 ofert.

Dodatkowo wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu na zadanie Priorytet 1. Turystyka, Działanie 73 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg. Oferta jest niezgodna z ogłoszeniem.

(red./UM Morąg)