Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę nr 11/143/19/VI w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Komisja rozpatrzyła łącznie 48 ofert, z których 30 zostało wybranych do realizacji.

Łączna kwota dotacji celowych przeznaczona na dofinansowanie zadania publicznego wynosi 120 tys. zł.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 – wykaz ofert wybranych do realizacji zadania publicznego
Załącznik nr 2 – wykaz ofert, które spełniły wymogi formalne, ale nie zostały wybrane do realizacji

(wwim)