Warmia i Mazury

Rozwój dziedzictwa kulinarnego w regionie

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych samorządu województwa z zakresu żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego.

W ramach konkursu wpłynęło 19 ofert, z których trzy nie spełniły wymogów formalnych.

Spośród 16 ofert spełniających wymogi formalne, siedem zostało zarekomendowanych przez komisję konkursową do dofinansowania.
Łączna kwota dotacji, które zostaną przekazane z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na zadania z zakresu żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego, wynosi 70 tys. zł.

Wykaz wybranych ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego wraz z wysokością dofinansowania w roku 2020

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!