Warmia i Mazury

Są pieniądze na aktywność fizyczną w regionie

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań obejmujących działania w obszarze aktywności fizycznej.

Celem konkursu ofert jest wybór realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznej w 2021 roku, wpisujących się w cel operacyjny nr 1 „Profilaktyka nadwagi i otyłości” oraz cel operacyjny nr 5 „Wyzwania demograficzne”.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Zadania będące przedmiotem konkursu ofert:
1. W celu operacyjnym 1 – Narodowego Programu Zdrowia – Profilaktyka nadwagi i otyłości (rozdział V) – zadanie 3. Promocja aktywności fizycznej – wsparcie pozalekcyjnych form aktywizacji fizycznej dzieci i młodzieży:
– upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
– organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego.
– organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach „Orlik”;

Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

  1. W celu operacyjnym 5 – Narodowego Programu Zdrowia – Wyzwania demograficzne (rozdział IX) – zadanie 3. Wspieranie aktywności społecznej seniorów oraz poprawa związanej ze zdrowiem jakości życia osób starszych:

Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych. Organizacja wojewódzkich imprez sportowo – rekreacyjnych dla seniorów.
Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w 2021 r. z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na realizację zadań w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 440 tys. zł.

Oferty konkursowe należy składać do 6 sierpnia 2021 roku.

DO POBRANIA:
Uchwała Nr 38/421/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały – ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – warunki realizacji zadań szczegółowych

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – oferta

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – kwestionariusz oceny formalnej

Załącznik nr 4 do ogłoszenia – regulamin komisja konkursowa

Załącznik nr 5 do ogłoszenia – karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 6 do ogłoszenia – umowa

Załącznik nr 7 do ogłoszenia – sprawozdanie

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!