Warmia i Mazury

Samorząd województwa dba o lokalne zabytki

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2021 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są właściciele bądź posiadacze zabytków wpisanych do rejestru albo posiadający takie zabytki w trwałym zarządzie.

Dotacja udziela się  na nakłady konieczne:
1) sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,
3) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
4) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
5) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
6) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-5,
7) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Przy czym łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Nabór wniosków potrwa od 11 stycznia do 10 lutego 2021 roku. Budżet wynosi 900 tysięcy złotych.

Informacji o konkursie udziela pracownik Departamentu Kultury i Edukacji: Katarzyna Matusiewicz, tel. 89 521 69 53, e-mail: k.matusiewicz@warmia.mazury.pl

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
– Klauzula informacyjna do oferty
– Uchwała Nr 57/799/20/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 21.12.2020 r.
– Uchwała Nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!