Warmia i Mazury

Samorząd wspiera aktywizację społeczną

Zarząd województwa zdecydował o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów aktywizujących osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Unijne środki – 5 mln zł, posłużą wsparciu przedsięwzięć wykorzystujących instrumenty aktywnej integracji o charakterze:

– społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
– zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy,
–  edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy,
– zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Wnioski można składać od 27 listopada do 18 grudnia 2020 roku.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Więcej informacji na temat konkursu na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!