AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Segregacja odpadów komunalnych w praktyce

– Zgodnie z zapisami ustawy, Związek Gmin i zamieszkujących na terenie Związku mieszkańców w problematyce gospodarowania odpadami komunalnymi jednoznacznie rozdziela zakres uprawnień i obowiązków, coś na kształt wyraźnie zakreślonej linii demarkacyjnej. Po stronie właścicieli domków jednorodzinnych, zarządców wspólnot i spółdzielni leży skuteczna organizacja segregacji odpadów w postaci wydzielonych i zabezpieczonych miejsc. Po stronie Związku pozostaje odbieranie starannie posegregowanych wszystkich wskazanych w ustawie frakcji odpadów i ich zagospodarowanie w instalacji ZUOK Rudno – mówi Adam Żyliński, Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego  „Czyste Środowisko”.

Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie segregacji odpadów przez mieszkańców oraz zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do ich odzysku lub unieszkodliwiania.

– Należy podkreślić, że rygorystyczne zapisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pojawiły się w lipcu 2019 roku, a ustawodawca wyznaczył termin wejścia w życie segregacji odpadów do 6 września 2020 roku. Zatem problematyka segregacji odpadów w całym kraju od wielu miesięcy była powszechnie znana i dla nikogo nie może być niespodzianką – wyjaśnia Adam Żyliński.

Ponadto Polska jest zobowiązana do osiągnięcia odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania (do 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%), a także poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (do 31 grudnia 2020 r. – 50%), a także innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 31 grudnia 2020 r. – 70%). Od 1 czerwca 2020 r. segregacja odpadów komunalnych będzie prawnym obowiązkiem.

Zasady optymalnej segregacji

Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest umieszczenie ich w oddzielnych pojemnikach:

Papier to m.in.: opakowania z papieru lub tektury; gazety i czasopisma; katalogi, prospekty, foldery; papier szkolny i biurowy; książki i zeszyty; torebki papierowe; papier pakowy.

Nie powinno się wrzucać do papieru następujących odpadów: papier powlekany folią i kalka; kartony po mleku i napojach; pieluchy jednorazowe i podpaski; pampersy i podkładki; worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych; tapety; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Tworzywa sztuczne i metale to m.in.: butelki po napojach; opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.); opakowania po produktach spożywczych; plastikowe zakrętki; plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie; plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach; styropian; puszki po napojach, sokach; puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy); złom żelazny i metale kolorowe; metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników; folia aluminiowa; kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Nie powinno się wrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne i metale następujących odpadów: strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne; odpady budowlane i rozbiórkowe; nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

Szkło opakowaniowe to m.in.: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach.

Nie powinno się wrzucać do szkła następujących odpadów: szkło stołowe – żaroodporne; ceramika, doniczki; znicze z zawartością wosku; żarówki i świetlówki; szkło kryształowe; reflektory; nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach; termometry i strzykawki; monitory i lampy telewizyjne; szyby okienne i zbrojone; szyby samochodowe; lustra i witraże; fajans i porcelana inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Odpady „zielone” – roślinne to m.in.: gałęzie drzew i krzewów; liście, kwiaty i skoszona trawa; trociny i kora drzew; owoce, warzywa itp.

Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” – roślinnych następujących odpadów: kości zwierząt; mięso i padlina zwierząt;, olej jadalny; drewno impregnowane; płyty wiórowe i MDF; leki; odchody zwierząt; popiół z węgla kamiennego; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

Najmniej korzystnym sposobem selektywnego zbierania odpadów, m.in. ze względu na dodatkowe koszty związane z późniejszą ich segregacją, jest zbieranie do dwóch pojemników (podział na odpady tzw. suche i mokre).

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu zbierania odpadów są punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu, są: odpady poremontowe i budowlane; odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.); zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, kalkulatory, itp.); zużyte baterie i akumulatory; przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.; opony; odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub  inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W dniu 6. września 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13. września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, które uchwałą stanowiącą akt prawa miejscowego objął system gospodarki odpadami komunalnymi co do nieruchomości niezamieszkałych (a za takie na mocy cytowanej ustawy uznane są nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) od 2020r. będą zobowiązani wnosić opłatę ryczałtową w wysokości 162,00 zł od każdej z posiadanych w/w nieruchomości. Opłatę należy wnieść do 15. marca każdego roku (Uchwała Nr III/18/2015 Zgromadzenia Związku Gmin).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości letniskowych wykorzystywanych sezonowo jest płatna raz w roku ryczałtem. Nie zależy ona od rzeczywistej ilości odpadów gromadzonych na danej nieruchomości. Ustawa nowelizująca wprowadziła wyraźny przepis, zgodnie z którym obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. Tym samym opłatę w takiej samej wysokości uiszcza właściciel korzystający z nieruchomości letniskowej zarówno raz w roku, jak i co tydzień.

Nowelizacja ustawy zobowiązuje wszystkich właścicieli, w tym posiadaczy nieruchomości letniskowych do selektywnego gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych wytworzonych z w/w nieruchomości.

Z dniem 1. czerwca 2020r. po wprowadzeniu na terenie gmin członkowskich nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach i po rozpoczęciu realizacji odbioru odpadów komunalnych w ramach nowo rozstrzygniętych przetargów, każdy płatnik otrzyma od operatora worki w odpowiednim kolorze niezbędne do gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji tj: plastik wraz z metalem (żółty), papier (niebieski), szkło (zielony) oraz odpady biodegradowalne (brązowy). w dalszym ciągu na właścicielu będzie ciążył obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik na odpady „resztkowe: (czarny worek) oraz popiół (niepalny pojemnik oznaczony napisem „Popiół”).

Do tego czasu odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się na dotychczasowych zasadach. Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych mogą odbierać wyłącznie przedsiębiorcy wyłonieni w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Pod koniec stycznia br. Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” podjęło uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej (nowe stawki za odbiór nieczystości):

uchwala_vii-19-2020 – pełna treść uchwały.

Jakie działania informacyjne podejmuje Związek, aby mieszkańcy mieli wiedzę na ten trudny temat? Mieszkańcy naszej gminy informują nas, że otrzymują listem poleconym zawiadomienie o zmianie stawki opłaty wraz z ulotką i vademecum na temat segregacji.

– Edukację dotyczącą powszechnej segregacji odpadów komunalnych przeprowadzamy za pomocą powiadomień o zmianie stawki opłaty. W kopercie, obok urzędowego powiadomienia, znajduje się ulotka o sposobie segregowania odpadów oraz vademecum segregacji od A do Z. Taką przesyłkę wysyłamy do ponad 40 tys. adresatów. Ponadto wyspecjalizowana firma jest w trakcie kampanii społeczno-edukacyjnej, w której zakresie jest m.in. funkcjonująca już strona w internecie i opracowanie kolejnej porcji  ulotek w liczbie około 70 tyś sztuk mających za zadanie dotrzeć do zasobów przede wszystkim wielolokalowych (spółdzielczych i wspólnotowych) – mówi Adam Żyliński.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w poradniku lub na stronie https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac.   Tutaj znajdują się informacje na temat:  Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów, podpowiedzi jak segregować, sens recyklingu, pytania i odpowiedzi.

https://www.gov.pl/web/klimat/odpady – tutaj również można znaleźć informację na ten temat.

Poradnik segregacji od A do Z (PDF, 304.6 KiB)

Zabudowa jednorodzinna (PDF, 464.7 KiB)

Zabudowa wielolokalowa (PDF, 345.6 KiB)

(red.)

error: Nie kopiuj!!!