Sektor pozarządowy wpływa na rozwój Warmii i Mazur

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie noworoczne z organizacjami pozarządowymi z województwa warmińsko-mazurskiego. W wydarzeniu uczestniczył marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Według danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie na 31 grudnia 2017 roku – sektor pozarządowy w regionie tworzy blisko 6,8 tys. podmiotów prawnych w różnych formach. W tym ponad 4,8 tys. stowarzyszeń i ponad 600 fundacji.

4 grudnia 2018 roku sejmik województwa warmińsko-mazurskiego uchwalił roczny program współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Dokument opracowywany był wspólnie z merytorycznymi grupami roboczymi powołanymi przez zarząd województwa (co najmniej 50 procent stanowili członkowie organizacji pozarządowych oraz Rada Sportu – w zakresie rozwoju kultury fizycznej). W procesie aktywnie uczestniczyła również Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która także pozytywnie zaopiniowała projekt programu.

Współpraca z sektorem obywatelskim w wymiarze wojewódzkim odbywa się w trzech obszarach:
1) Włączanie organizacji pozarządowych w tworzenie polityk publicznych (organizacje biorą udział w opracowywaniu dokumentów wojewódzkich, ich monitorowaniu, pracują w grupach roboczych, zespołach, radach, konsultują projekty uchwał).
2) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych
3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do społecznej aktywności. Obszar ten obejmuje szereg inicjatyw, projektów, wydarzeń organizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi mających na celu wzmocnienie sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej w regionie.

W najbliższym czasie zostanie powołana Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego IV kadencji (na lata 2019-2021).

(wwim)