Sieci punktów dostępu do Internetu w Gminie Morąg

Morąski samorząd zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z zapisami w paragrafie III Regulaminu udzielania zamówień publicznych (Zarządzenie Burmistrza Morąga Nr 112/2019 z dnia 29 marca 2019 r.), pn.: „BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH INSTRUMENTU „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (CEF) W GMINIE MORĄG”.

Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w gminie Morąg odbywać się będzie w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą WIFI4EU. Gmina Morąg pozyskała dotację na zrealizowanie tego zadania, a niniejsza koncepcja jest opracowaniem mającym na celu przedstawienie założeń dla sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na obszarze gminy oraz szczegółów rozwiązania technologicznego. Koncepcja stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia procedury wybory wykonawcy zadania, który winien je wykonać w pełnej zgodności z przedstawionymi w niej założeniami i wymaganiami. Inicjatywa WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie. WiFi4EU jest programem wsparcia na rzecz zapewnienia dostępu do Internetu wysokiej jakości mieszkańcom i gościom w miejscach lokalnego życia publicznego. Lokalna łączność bezprzewodowa, świadczona bezpłatnie i na niedyskryminujących warunkach, przyczyniać się będzie do zmniejszania przepaści cyfrowej, zwłaszcza w społecznościach o słabiej rozwiniętych umiejętnościach cyfrowych, w tym na obszarach wiejskich i oddalonych. Sieć darmowych, publicznych punktów dostępu do Internetu może dodatkowo poprawić dostęp do usług online, podnoszących jakość życia społeczności lokalnych poprzez ułatwianie dostępu do usług, na przykład e-zdrowia i e-administracji; umożliwiających tworzenie nowych ofert służących włączeniu cyfrowemu, np. kursów obsługi komputera i Internetu; oraz sprzyjających rozwojowi lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje w zakresie produktów i usług cyfrowych.

Publiczna sieć dostępu do Internetu składać się ma z punktów dostępowych zlokalizowanych na zewnątrz i wewnątrz w miejscach ogólnodostępnych, publicznych. Lokalizacje punktów dostępowych przedstawia poniższa tabela:

WIFI4EU_Zapytanie_ofertowe (PDF, 367.4 KiB)

WIFI4EU_Zalacznik_nr_1 (DOCX, 35.9 KiB)

WIFI4EU_Zalacznik_nr_2 (DOCX, 25.9 KiB)

WIFI4EU_Zalacznik_nr_3 (DOCX, 27.4 KiB)

WIFI4EU_Zalacznik_nr_4_koncepcja (PDF, 337.7 KiB)

WIFI4EU_Załącznik_nr_5 (PDF, 986.1 KiB)

(red./UM Morąg)