Ślub cywilny i konkordatowy – garść informacji

Jeśli zdecydowaliście się na ślub cywilny – udajcie się do urzędu stanu cywilnego (USC). Tam złożycie tak zwane zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalicie termin ślubu. Możecie też zdecydować, czy ślub odbędzie się w urzędzie czy poza nim, na przykład w plenerze.

Ślub możecie wziąć, jeśli: jesteście pełnoletni, nie jesteście w związku małżeńskim, nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem (na przykład nie może wziąć ślubu ojciec z córką, brat z siostrą), nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść), nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana). Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Jeśli osoby są ze sobą spowinowacone – mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.
Jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.

Jeśli chcecie wziąć ślub: w urzędzie – udajcie się do USC, w którym chcecie się pobrać,

poza urzędem – udajcie się do USC właściwego dla miejsca, które wybraliście na miejsce ślubu.

O procedurze przed zawarciem związku małżeńskiego mówi Dorota Bazylewicz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Morągu:

Przed wizytą w USC przygotujcie:

wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) – do okazania,

dowód opłaty skarbowej – możecie zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na konto urzędu,

jeśli jest potrzebne – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa,

jeśli będziecie korzystali z pomocy pełnomocnika – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem,

jeśli nie masz polskich aktów stanu cywilnego (a jesteś obywatelem Polski), przygotuj:

zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,

a jeśli byłeś wcześniej w związku małżeńskim, przygotuj zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

W czasie wizyty w USC: ustalcie termin ślubu, złóżcie tak zwane zapewnienie o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – zapewnienie przygotuje urzędnik podczas wizyty i da wam do podpisu, jeśli zdecydujecie się na ślub poza USC – złóżcie wniosek o ślub poza urzędem. W umówionym terminie i miejscu kierownik USC udzieli wam ślubu.

Gdzie możesz wziąć ślub??

w dowolnym USC, poza urzędem, w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników. Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w wybranym przez was miejscu, jeśli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań. Kwestie te wyjaśnia Dorota Bazylewicz, kierownik USC w Morągu:

Ile zapłacisz

obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł,

dodatkowa opłata za ślub poza urzędem na wasze życzenie wynosi 1 000 zł,

jeśli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (na przykład: w szpitalu) albo z powodu pozbawienia wolności (na przykład: w więzieniu) – nie jest pobierana opłata dodatkowa.

Ile będziesz czekać???

Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zapewnienie jest ważne 6 miesięcy – jeśli w tym czasie nie weźmiecie ślubu – musicie ponownie złożyć zapewnienie,

w szczególnych przypadkach okres oczekiwania na ślub może zostać skrócony. Dowiedz się, w jakich sytuacjach można skrócić okres oczekiwania na ślub.

Jeśli kierownik USC odmówi udzielenia ślubu, dostaniecie pisemną odmowę. Macie wtedy 14 dni na złożenie wniosku do sądu właściwego dla siedziby USC o rozstrzygnięcie, czy przyczyny podane przez kierownika USC uzasadniają jego odmowę. Jeśli odmowa kierownika USC wynika z orzeczenia sądu – nie możecie już złożyć wniosku do sądu o takie rozstrzygnięcie.

W trakcie ślubu

Kierownik USC musi potwierdzić dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą:

wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty), dokumenty tożsamości świadków (dowody osobiste lub paszporty).

Jeżeli chociaż jedno z was lub jeden z waszych świadków nie portafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku – musicie zapewnić tłumacza lub biegłego na ślubie.

Po ślubie

Kierownik USC sporządzi akt małżeństwa. Dostaniecie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

Po złożeniu oświadczeń, że wstępujcie w związek małżeński, zostaniecie poproszeni o złożenie oświadczenia o przyszłym nazwisku. Musicie zdecydować, jakie nazwisko będziecie nosili po ślubie i jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci.

Po ślubie możecie: zachować swoje dotychczasowe nazwiska,  do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka. To nazwisko może mieć tylko dwa człony (nazwisko dwuczłonowe) na przykład Nowak-Kowalska, zdecydować się na jedno z waszych nazwisk, które będzie waszym wspólnym nazwiskiem.

Jeśli nie złożycie oświadczenia o przyszłym nazwisku – zachowacie swoje dotychczasowe nazwiska.

Jeśli po ślubie będziecie nosić różne nazwiska, musicie zdecydować jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci. Możecie wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z was albo nazwisko, które powstanie z połączenia waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

Jeśli nie złożycie zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci – będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, które powstanie z połączenia waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika USC:

(red.)