Solidny Pracodawca Roku

W tym roku już po raz XIX przeprowadzamy ogólnopolski konkurs Solidny Pracodawca Roku. Celem tego przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce. Przez ostatnie 18 edycji, dzięki rekomendacjom m. in. Powiatowych Urzędów Pracy, udało nam się dotrzeć do wyjątkowych pracodawców z każdego miejsca w kraju.

Co składa się na sukces firmy? Dobry biznesplan? Nakłady finansowe? A może po prostu szczęście? Zapewne każdy z tych elementów, ale niewątpliwym atutem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest inwestycja w kapitał ludzki. Projekt Solidny Pracodawca Roku powstał przede wszystkim po to, aby wyłonić, uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną, która przekłada się na wysoką jakość produktów i usług.

Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Pol-sce, szczególnie tych, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR, a przy tym dzielą się własnymi doświadczeniami na łamach ogólnopolskiej prasy. Program Solidny Pra-codawca Roku odbywa się w kilku równorzędnych kategoriach branżowych, regionalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej. Kategorie regionalne przeznaczone są dla firm, których siedziby znajdują się w poszcze-gólnych makroregionach, ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których oddziały lub filie obecne są na terenie całego kraju.

pośród tysięcy podmiotów gospodarczych działających na terenie całego kraju redakcja na podstawie zebranych przez siebie informacji se-lekcjonuje przedsiębiorstwa, które mogą zawal-czyć o tytuł Solidnego Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym gronie laureatów. W związku ze specyfiką pracy zespołu, podstawą wstępnej we-ryfikacji przedsiębiorstw są standardowe działania dziennikarskie (m.in. zbieranie informacji poprzez kontakt z instytucjami takimi jak powiatowe urzę-dy pracy, urzędy miast czy Państwowa Inspekcja Pracy). Wysoce cenimy również wsparcie, jakiego udzielają nam nasi patroni – Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, Stowarzyszenie Pracodawców RP oraz Business Center Club.

Więcej informacji:

Solidny Pracodawca Roku.pdf (pdf, 1004 KB)

(red./PUP Ostróda)