AktualnościHALO MORĄG

Spółki PKP nie przyznają się do własności kładki

Zbigniew Babalski, Poseł na Sejm RP skierował do Prezesa Zarządu PKP SA Krzysztofa Mamińskiego interwencję poselską dotyczącą kładki nad torami. Pod koniec września br. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Cywilnego zwróciło się do PKP S.A. Biura Bezpieczeństwa z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie kładki nad torami w Morągu.

Do mojego Biura Poselskiego w Ostródzie, od lat zgłaszają się mieszkańcy Morąga, ze sprawą dotyczącą kładki nad torami, która jest w fatalnym stanie technicznym i w trybie pilnym wymaga remontu.  W związku ze zdarzeniem, które stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, podejmuję w tej kwestii kolejną interwencję poselską stosownie do treści art. 19 w zw. z art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku – o wykonywaniu mandatu posła i senatora /Dz. U. 2016 poz. 1510 ze zm./ – czytamy w dokumencie.

Poseł Z. Babalski uzasadnia celowość wniesienia interwencji poselskiej: Sprawa przejścia nad torami w Morągu jest mi doskonale znana i w pełni popieram obawy mieszkańców, co do jej stanu. Obecnie kładka, decyzją inspektora nadzoru budowlanego, jest zamknięta, co, jak pokazała ostatnia sytuacja, kiedy na peron spadł duży fragment konstrukcji, nie zamyka problemu. Przejście to, było bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym dla społeczności Morąga, w interesie mieszkańców leży remont, a nie likwidacja obiektu.  Znamiennym jest brak jednoznacznej odpowiedzi, co do właściciela nieruchomości, co znacznie utrudnia jakiekolwiek plany remontowe. Niemniej jednak, w 2018 roku, PKP S.A, gotowe było do współpracy z samorządem, celem renowacji przejścia.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy możliwym jest powrót do negocjacji z 2018 roku, celem naprawy obiektu?
  2. Jeśli nie, to na jakim etapie jest postępowanie wyjaśniające do kogo należy kładka i kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia?

Sprawę należy traktować priorytetowo, bowiem istnieje realna obawa o zdrowie i życie ludzkie, kładka bowiem rozpada się z każdym dniem.

Odpowiedzi Posłowi Babalskiemu udzielił prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński: W odpowiedzi na pismo w sprawie kładki dla pieszych znajdującej się nad liniami kolejowymi w Morągu uprzejmie informuję, co następuje: 1) kładka dla pieszych w Morągu („Kładka”) posadowiona jest na działce nr 186/89 w zarządzie Gminy Morąg oraz działkach nr 4/35 i 4/57 w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A. („PKP”); Kładka została wybudowana w latach sześćdziesiątych XX. wieku w czynie społecznym przez wojsko w celu utworzenia nad torami połączenia centrum miasta z tzw. Zatorzem, gdzie znajdowały się jednostki wojskowe, zakłady przemysłowe oraz osiedle mieszkaniowe; Kładka nie służy obsłudze ruchu podróżnych, gdyż z Kładki nie ma zejścia na perony; 2) kładka nie stanowi środka trwałego PKP S.A.; 3) kładka jest w złym stanie technicznym i wymaga kosztownego remontu, którego wartość szacowana jest na kwotę ok. 1,5 mln zł.; 4) stan prawny Kładki (jako budowli), zarówno co do prawa własności, jak i co do podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie Kładki we właściwym stanie technicznym, aktualnie nie jest określony; 5) obecnie Nadzór Budowlany prowadzi postępowanie w przedmiocie nałożenia obowiązku usunięcia nieodpowiedniego stanu technicznego Kładki; decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 27 sierpnia 2020 roku (znak: DON.7100.178.2020.KKL) uchylona została decyzja Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 25 czerwca 2020 roku nakładająca na PKP obowiązek usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym Kładki, a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (tj. do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie). W kontekście opisanych powyżej okoliczności należy podkreślić, że w odniesieniu do podmiotu zobowiązanego do utrzymania Kładki w należytym stanie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w uzasadnieniu ww. Decyzji z 27 sierpnia 2020 roku trafnie podniósł, że „(…) błędnie przyjął organ (tu: W-MWINB w Olsztynie) jakoby w sprawie winien nim (tj. podmiotem zobowiązanym) być właściciel terenu, na którym znajduje się kładka”, wskazując jednocześnie, że za utrzymanie Kładki, jako obiektu mostowego stanowiącego część drogi, podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie jest zarządca drogi. Przytoczone stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest zbieżne z dokonaną przez PKP oceną prawną, zgodnie z którą za utrzymanie Kładki, jako wyposażenia i elementu składowego linii kolejowej (jak i innych elementów infrastruktury kolejowej) odpowiedzialny jest zarządca infrastruktury kolejowej (tu: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). Mając na uwadze opisane powyżej zapatrywania wskazujące na odpowiedzialność zarządcy infrastruktury kolejowej względnie zarządcy drogi (z wyłączeniem PKP) na obecnym etapie prowadzonego przez Nadzór Budowlany postępowania administracyjnego — tj. do czasu definitywnego zakończenia postępowania ostateczną decyzją administracyjną — nie można udzielić odpowiedzi na pytanie postawione przez Pana Posła czy PKP zamierza powrócić do negocjacji z Gminą Morąg w sprawie partycypacji w kosztach remontu Kładki. (Na marginesie należy wskazać, że Gmina Morąg pierwotnie deklarowała partycypację w 50% kosztów remontu Kładki, obecnie proponując udział w kosztach nie wyższy niż 500.000 zł, co stanowi jedynie 35% szacowanych kosztów remontu Kładki).

Pod koniec września br. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Cywilnego zwróciło się do PKP S.A. Biura Bezpieczeństwa z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie kładki nad torami w Morągu.

W związku z napływającymi do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich skargami zaniepokojonych mieszkańców Morąga, tutejsze Biuro rozpoznaje sprawę dotyczącą wyjątkowo nieprawidłowego stanu technicznego kładki dla pieszych, zlokalizowanej nad torami, na obszarze kolejowym w Morągu, na działce nr 4/57, obr. 2, w km 45.270 linii nr 220 Olsztyn – Bogaczewo. Zgodnie z poczynionymi przez Rzecznika ustaleniami, stan techniczny ww. kładki zagraża bezpieczeństwu pasażerów i ruchu kolejowego, stanowiąc przedmiot postępowania administracyjnego, prowadzonego przed organami nadzoru budowlanego.

Wystąpienie, jakie Rzecznik wystosował w przedmiotowej sprawie do Komendanta Komendy Regionalnej SOK w Iławie, zostało przekazane przez Komendanta do Państwa Biura, z prośbą o udzielenie wyjaśnień Rzecznikowi, przy przesłanym do wiadomości Rzecznika mailu z dnia 29 maja 2020 r. Do dnia wystosowania niniejszego pisma, do Biura Rzecznika nie wpłynęło jednak stanowisko Biura Bezpieczeństwa PKP S.A. w przedmiotowej sprawie. Mając na uwadze powyższe, z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz poinformowanie o działaniach, podjętych przez spółkę PKP S.A. w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze przedmiotowej kładki. Joanna Lipnicka, Naczelnik Wydziału. RPO czeka na stanowisko PKP SA Biuro Bezpieczeństwa w tej sprawie.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!