Sprawy finansowe zdominowały grudniową sesję sejmiku

30 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, którą zdominowały sprawy finansowe.

Sejmik przyjął budżet na przyszły rok i wieloletnią prognozę finansową województwa na lata 2020-2039. Za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych, bez głosów sprzeciwu.
– To budżet bezpieczny, stabilny, a jednocześnie inwestycyjny – podkreśla Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.Jako priorytet traktujemy dokończenie realizowanych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej z wykorzystaniem środków unijnych, co oznacza konieczność zabezpieczenia środków własnych na ich dokończenie. Budżet zapewnia też bezpieczny poziom finansowania zadań własnych, m.in. w dziedzinie transportu kolejowego i lotniczego. Zarówno w budżecie, jak i wieloletniej prognozie finansowej zadania te zajmują szczególnie ważne miejsce przede wszystkim z uwagi na skalę planowanych wydatków, które w dużej części objęte są wieloletnimi umowami zapewniającymi świadczenie usług przewozowych.

Na dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich zaplanowano środki w wysokości 54 mln 300 tys. zł, z czego 40 mln zł to środki własne samorządu województwa. Na dokapitalizowanie Spółki „Warmia i Mazury” zarządzającej Regionalnym Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w projekcie budżetu na 2020 rok przewidziano kwotę 17 mln 821 tys. zł.

Znaczące są również koszty utrzymania sieci szerokopasmowego internetu, w tym opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury teletechnicznej w pasie drogowym oraz opłaty cykliczne związane z utrzymaniem powstałej infrastruktury sieci szerokopasmowej. Łącznie są to środki w wysokości 11 mln 543 tys. zł.

Wysokość dochodów według projektu budżetu województwa warmińsko-mazurskiego ukształtowała się na poziomie około 816 mln 306 tys. zł, w tym dochody bieżące wysokości 553 mln 996 tys. zł oraz dochody majątkowe w kwocie 262 mln 310 tys. zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok w porównaniu z rokiem 2019 zauważyć można wzrost dochodów bieżących oraz znaczące zwiększenie dochodów majątkowych, które na rok 2020 zaplanowano o ponad 106 mln wyższe w stosunku do roku bieżącego. Subwencja ogólna natomiast ma wzrosnąć o ponad 46 mln 680 tys. zł.

Projekt budżetu na 2020 rok po stronie wydatków zamyka się ogólną kwotą 843 mln 385 tys. zł, której znaczącą część stanowią wydatki majątkowe wynoszą ponad 389 mln 601 tys. zł. Najważniejsze pozycje składające się na kwotę wydatków majątkowych to:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 295 mln 24 tys. zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 207 mln 58 tys. zł,
– dotacje celowe na finansowanie inwestycji w instytucjach kultury – 24 mln 785 tys. zł i w zakładach opieki zdrowotnej – 10 mln 259 tys. zł,
– podniesienie kapitału własnego spółki lotniskowej – 17 mln 821 tys. zł.

Deficyt budżetu będący różnicą pomiędzy dochodami wynoszącymi ponad 816 mln 306 tys. zł a wydatkami planowanymi na 843 mln 385 tys. zł wyniesie około 27 mln 79 tys. zł i sfinansowany będzie kredytem.

Projekt budżetu na 2020 rok uwzględnia również plany finansowe jednostek posiadających osobowość prawną, dla których samorząd województwa warmińsko-mazurskiego jest organem założycielskim. Jest to 14 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 12 samorządowych instytucji kultury oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu. W ramach dotacji podmiotowych dla instytucji kultury samorząd województwa przeznaczy w 2020 roku kwotę 45 mln 710 tys. zł. Na zadania inwestycyjne realizowane przez instytucje kultury zaplanowane zostały dotacje celowe w wysokości 24 mln 785 tys. zł. Dotacje celowe na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wyniosą w 2020 roku: 10 mln 259 tys. zł.

W debacie nad projektem uchwały budżetowej zaprezentowane zostały opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji sejmikowych, w tym Komisji Budżetu i Finansów oraz wszystkich klubów radnych. Sejmik uchwalił też korektę tegorocznego budżetu i aktualnej wieloletniej prognozy finansowej województwa (na lata 2019-2039).

Uchwalony budżet odpowiada najpilniejszym potrzebom mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Środki przeznaczone są w dużej mierze na oświatę, budowę dróg i ochronę zdrowia. To nie jest łatwy budżet, a władze centralne nie są tutaj pomocne. Zlecając samorządom nowe zadania nie przekazując na nie środków, stawiają samorządy i ich mieszkańców w trudnej sytuacji. Co więcej poprzez swoją politykę zmniejszają nam dochody ograniczając pole do działania i inwestycji. Budżet 2020 roku jest odpowiedzią na trudny czas, który czeka większość samorządów, mimo tego nie rezygnujemy z wspierania kultury, turystyki czy sportumówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas poniedziałkowej sesji przyjęto również uchwały związane z realizacją współpracy międzynarodowej w 2019 roku oraz  sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli za okres grudzień 2018 r. – listopad 2019 r.oku. Powołano ponadto członków do rad muzeum w Olsztynie, Olsztynku, Stębarku oraz we Fromborku, radni przyjęli też plan pracy sejmiku na rok 2020.

(wwim)