AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Stan bezrobocia na terenie miasta i gminy Morąg

W pierwszym kwartale 2021 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych na terenie miasta i gminy Morąg uległa wzrostowi, dopiero maj przyniósł lekką tendencję spadkową spowodowaną zarówno luzowaniem obostrzeń jak i sezonem turystycznym. Bezrobotni zarejestrowani w Filii Urzędu Pracy w Morągu stanowią 49% ogólnej liczby bezrobotnych powiatu ostródzkiego. Natomiast bezrobotni Gminy Morąg stanowią 64,8% zarejestrowanych osób bezrobotnych w Filii Morąg.

Najwyższy procent bezrobotnych zarejestrowanych [wg. wieku], aż 28%, stanowi grupa osób mająca 25-34 lata. Osoby młode mają na rynku pracy utrudniony start spowodowany brakiem doświadczenia zawodowego. Głównie do tej grupy osób kierowana jest pomoc w formie staży zawodowych. Zarówno młode osoby bezrobotne jak i pracodawcy z naszej gminy chętnie korzystają z tej formy pomocy, a okres 6 miesięcy trwania stażu wydaje się być wystarczający do opanowania umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania pracy na wybranych stanowiskach.

Liczną grupę — 47 % ogółu bezrobotnych stanowią osoby o krótkim stażu pracy tj. do 5 lat oraz bezrobotni, którzy dotychczas nie pracowali – 13%.

Kobiety stanowią 54,8 % ogółu bezrobotnych. Konieczność sprawowania opieki nad dziećmi jest jednym z powodów wycofania się ich z rynku pracy. Zmiany techniczne i technologiczne oraz przerwa w wykonywaniu zawodu powodują utracenie pozycji zawodowej oraz problemy z ponowną integracją z rynkiem pracy. W statystykach wyodrębnione są również dwie grupy wiekowe: bezrobotni do 30 roku życia oraz bezrobotni powyżej 50 roku życia. Stanowią oni łącznie 51,8% bezrobotnych. Liczba bezrobotnych do 30 roku życia w porównywanym okresie nieznacznie zmalała (2,4%), a w grupie zarejestrowanych powyżej 50 roku życia nastąpił spadek o 0,5 %. Zmiany demograficzne w Polsce powodują znaczne zmniejszenie liczby osób w wieku produkcyjnym, negatywnie wpływając na rynek pracy oraz sytuację ekonomiczną kraju . Prawie połowę wszystkich zarejestrowanych w Gminie Morąg bezrobotnych stanowią osoby długotrwale [pow.12 miesięcy] pozostające bez pracy. Przedłużający się okres pozostawania bez legalnego zatrudnienia wpływa niekorzystnie na sytuację nie tylko osoby bezrobotnej, ale również jej rodziny, czy najbliższego środowiska. Duży odsetek długotrwale bezrobotnych stanowią osoby zamieszkujące tereny wiejskie, słabo skomunikowane z miastem Morąg. Z danych statystycznych, którymi dysponuje Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie wynika , iż liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych od lat stanowi liczną grupę w populacji osób pozostających bez pracy – w mieście i gminie Morąg – 40,6% ( wzrost od ubiegłego roku o 2,1%).

Więcej informacji na temat stanu bezrobocia na terenie miasta i gminy Morąg:

stan bezrobocia

(red.)

error: Nie kopiuj!!!