AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Stan bezrobocia na terenie miasta i gminy

Rynek pracy jest obszarem dynamicznym zależnym od wielu zmiennych w czasie czynników społecznych, demograficznych, gospodarczych dlatego też długotrwałe prognozowanie jest bardzo trudne. Przykładem nieoczekiwanych zmian jest pandemia korona-wirusa, która sprawiła, że rynek pracy w Polsce doświadczył gwałtownych turbulencji, na które do końca nie był gotowy. W pierwszym kwartale tego roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych zarówno z terenu działania Filii czy też zarejestrowanych z terenu miasta i gminy Morąg była stabilna. Kwiecień i maj przyniósł duży wzrost liczby bezrobotnych, która obecnie nieznacznie spada.

Bezrobocie określa się nie tylko w liczbach, lecz również w stopie bezrobocia, którą definiujemy jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. Wzrost stopy bezrobocia wpływa przede wszystkim na stan gospodarki i hamuje jej rozwój. W powiecie ostródzkim stopa bezrobocia w maju 2020r. zbliżona jest do wskaźnika wykazanego w grudniu 2018r. czyli nastąpił wzrost w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Podobny wzrost i spadek można zauważyć zarówno w Województwie Warmińsko-Mazurskim oraz w kraju.

Bezrobotni zarejestrowani w Filii Urzędu Pracy w Morągu stanowią 45,7 ogólnej liczby bezrobotnych powiatu ostródzkiego. Natomiast bezrobotni Gminy Morąg stanowią 65,3% zarejestrowanych osób bezrobotnych w Filii Morąg .

Kobiety stanowią 59,5 % ogółu bezrobotnych. Konieczność sprawowania opieki nad dziećmi jest jednym z powodów wycofania się ich z rynku pracy. Zmiany techniczne i technologiczne oraz przerwa w wykonywaniu zawodu powodują utracenie pozycji zawodowej oraz problemy z ponowną integracją z rynkiem pracy. W statystykach wyodrębnione są również dwie grupy wiekowe: bezrobotni do 30 roku życia oraz bezrobotni powyżej 50 roku życia. Stanowią oni łącznie 55,8% bezrobotnych. Liczba bezrobotnych do 30 roku życia w porównywanym okresie nieznacznie wzrosła (1,4%), a w grupie zarejestrowanych powyżej 50 roku życia nastąpił spadek o 2,5 %. Zmiany demograficzne w Polsce powodują znaczne zmniejszenie liczby osób w wieku produkcyjnym, negatywnie wpływając na rynek pracy oraz sytuację ekonomiczną kraju . Prawie połowę wszystkich zarejestrowanych w Gminie Morąg bezrobotnych stanowią osoby długotrwale [pow.12 miesięcy] pozostające bez pracy. Przedłużający się okres pozostawania bez legalnego zatrudnienia wpływa niekorzystnie na sytuację nie tylko osoby bezrobotnej, ale również jej rodziny, czy najbliższego środowiska. Duży odsetek długotrwale bezrobotnych stanowią osoby zamieszkujące tereny wiejskie, słabo skomunikowane z miastem Morąg. Z danych statystycznych, którymi dysponuje Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie wynika , iż liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych od lat stanowi liczną grupę w populacji osób pozostających bez pracy – w mieście i gminie Morąg – 39,1% ( wzrost od ubiegłego roku o 2%). Cieszyć może natomiast stosunkowo niski udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym — 8%. Na lokalnym rynku pracy istotnym jest poziom wykształcenia oraz ukończenie szkół kierunkowych, dających konkretny zawód pozwalający na spełnienie oczekiwań pracodawców. W związku z liczną grupą zarejestrowanych bezrobotnych w omawianej populacji i potrzebą pobudzenia ich aktywności zawodowej, kierowane są do nich środki unijne w ramach programów POWER — Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz RPO — Regionalny Program Operacyjny.

W grupie osób bezrobotnych przeważają :

robotnicy gospodarczy, kucharze, sprzedawcy, robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni, krawcy, robotnicy budowlani, pomoce kuchenne, technicy ekonomiści, technicy rolnicy, technicy żywienia i gospodarstwa domowego.

Dominujące zawody wśród bezrobotnych z wyższym wykształceniem to: — pedagog, – fizjoterapeuta — specjalista administracji publicznej, – specjalista ds. sprzedaży, — ekonomista,

Dla powiatów i województw sporządzana jest corocznie prognoza zapotrzebowania na pracowników — barometr zawodów. Barometr określa zawody deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. – zawody deficytowe to te, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy. Zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach – niewielka, – zawody zrównoważone – w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (popyt i podaż równoważą się), – zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na niskie zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów spełniających wymagania pracodawców.

Najwyższy procent bezrobotnych zarejestrowanych [wg. wieku], aż 28%, stanowi grupa osób mająca 25-34 lata. Osoby młode mają na rynku pracy utrudniony start spowodowany brakiem doświadczenia zawodowego. Głównie do tej grupy osób kierowana jest pomoc w formie staży zawodowych. Zarówno młode osoby bezrobotne jak i pracodawcy z naszej gminy chętnie korzystają z tej formy pomocy, a okres 6 miesięcy trwania stażu wydaje się być wystarczający do opanowania umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania pracy na wybranych stanowiskach.

Liczną grupę – 46% ogółu bezrobotnych stanowią osoby o krótkim stażu pracy tj. do 5 lat oraz bezrobotni, którzy dotychczas nie pracowali – 13%.

Jedną z form pomocy dla osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia jest pośrednictwo pracy, które między innymi polega na pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcy w znalezieniu odpowiedniego kandydata do pracy. Analizując oferty pracy w roku 2019 złożono ogółem 1031 ofert pracy, z czego 371 to oferty pracy subsydiowanej. Porównując I półrocze 2019r. z I półroczem 2020r. odnotowuje się spadek składanych ofert pracy o 46,3% co jest następstwem sytuacji w kraju związanej ze stanem epidemicznym.

Stan epidemiczny spowodował silne wahania na rynku pracy. Nie mniej jednak sytuacja ulega już stabilizacji. W gminie Morąg w najgorszej sytuacji znajdują się usługi transportowe, które prowadzą transport zagraniczny oraz przemysł meblowy, którego głównymi kontrahentami są klienci z zagranicy.

Najczęściej występujące oferty pracy w zawodach:

robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni, robotnik gospodarczy, operatorzy maszyn i obróbki drewna, krawiec, szwaczka maszynowa, sprzątaczka biurowa, pomocniczy robotnik budowlany, sprzedawca, kierowca samochodu ciężarowego, elektryk, ratownik wodny.

Aktywizacja zawodowa to działania skierowane do osób bezrobotnych. Mają one na celu pomoc w odnalezieniu się im w obecnej sytuacji na rynku pracy i znalezieniu zatrudnienia. Do takich działań należą min. poradnictwo zawodowe oraz szkolenia umożliwiające podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji. W ramach usług poradnictwa zawodowego organizowane są zajęcia grupowe oraz indywidualne spotkania z bezrobotnymi. W/w spotkania są szansą poznania przez bezrobotnych mechanizmów, które rządzą rynkiem pracy, a także etapów przygotowania się do aktywnego poszukiwania pracy, co w znaczący sposób wpływa na zwiększenie motywacji i zaangażowania w znalezieniu pracy, zwłaszcza u osób długotrwale bezrobotnych. Osoby objęte usługami doradczymi są na bieżąco monitorowane i aktywnie współpracują z doradcą zawodowym, tworząc indywidualny plan działania, który zmierza do podjęcia pracy. Urząd pracy umożliwia także bezrobotnym odbycie stażu oraz wspiera osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą w formie dotacji lub osoby, które chcą skorzystać z bonów na zasiedlenie. Na dofinansowanie może liczyć również przedsiębiorca zatrudniający osobę bezrobotną w ramach prac interwencyjnych lub doposażenia stanowiska pracy.

Więcej informacji na planszach:

(red.)

error: Nie kopiuj!!!