Stan realizacji RPO WiM 2014-2020 na koniec 2018 roku

W tym czasie ogłoszono 375 naborów o wartości ponad 9,7 mld zł, co stanowi 131%alokacji Programu. Podpisano 2 505 umów na kwotę ponad 4,4 mld zł, co stanowi 59,3%budżetu Programu.

Beneficjentom wypłacono ponad 1,2 mld zł, co stanowi 16,7% budżetu Programu, natomiast Komisja Europejska zatwierdziła około 1,3 mld zł, co stanowi 17,5% budżetu Programu.

EFEKTY WDRAŻANIA RPO WiM 2014-2020:
KAPITAŁ LUDZKI
101 644 uczestników projektów w ramach EFS (7% populacji województwa), wsparcie otrzymało 6 945 osób z niepełnosprawnością.
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
Modernizacja ponad 149 km dróg. Utworzenie ponad 501 km ścieżek rowerowych, oraz prawie 1 372 km szlaków turystycznych.
CYFRYZACJA
Udostępnienie 1 834 usług publicznych z dostępem on-line, z których skorzysta 121 130 osób.
GOSPODARKA
1 156 przedsiębiorstwa otrzymały wsparcie. Powstało 4 432 miejsc pracy.
RYNEK PRACY
Wspartych zostało ponad 32 360 osób bezrobotnych, czyli co 3 osoba bezrobotna w województwie, 66% osób pracuje po zakończeniu projektów.
EDUKACJA
Wsparcie otrzymało 865 szkół oraz 47 312 uczniów, czyli co 5 uczeń w województwie, 4 670 nauczycieli, czyli co 6 nauczyciel w województwie.
ZDROWIE
Wsparcie otrzymało 28 podmiotów leczniczych. 7 232 osoby skorzystały z badań profilaktycznych.
KULTURA I REWITALIZACJA
Wsparcie 69 instytucji kultury oraz dziedzictwa kulturowego, które odwiedzi 3 268 610 osób. Zrewitalizowano 136 obiektów infrastruktury, z których korzysta 455 581 osób.
OCHRONA ŚRODOWISKA
685 jednostek wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii o mocy 744 MW. 250 442 osoby zostały objęte koncepcją Selektywnego Zbierania Odpadów.

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.12.2018 r.)

(wwim)