AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Straż miejska ma nowe auto służbowe

Straż Miejska w Morągu dysponuje już nowym samochodem patrolowym – Dacią Duster II. Służy strażnikom w działaniach interwencyjnych. Poprzedni pojazd został przeznaczony do sprzedaży. Nowe auto posiada silnik 1.5 dCi (116 KM) 4×4 ( 116 KM @ 3750 obr./min.) Napęd na wszystkie koła (4×4). Diesel. Koszt zakupu brutto 101 844 zł, netto 82800 zł.

Jak mówi Dariusz Załęski, poprzednie auto, z którego korzystali strażnicy wysłużyło się, było zawodne, wymagało częstych remontów. Naszym terenem działania jest nie tylko samo miasto Morąg, ale również teren wiejski, dlatego samochód marki Dacia Duster II będzie wykorzystywany do patrolowania ulic i na dotarcie do trudno dostępnych miejsc w gminie, w których odnotowywane są różne zdarzenia.

Straż Miejska w Morągu jest jednostką organizacyjną Gminy Morąg. Podstawą prawną działania Straży Miejskiej w Morągu jest: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych.

Przypominamy zadania i uprawnienia straży miejskiej

Do zadań straży należy w szczególności:

1)   ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

2)   czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego — w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego — w zakresie określonym w art. 45 ust1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893);

3)   współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

4)   zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

5)   ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

6)   współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7)   doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

8)   informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

9)   konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

  1. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

1)   utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

2)   przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;

3)   ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

1)   udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego;

2)   legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;

3)   ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;

3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:

  1. a)  w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
  2. b)  w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o strażach gminnych,
  3. c)  w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 ustawy o strażach gminnych, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego;

4)   nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

5)   dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu; oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych — w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;

6)   usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych przepisach o ruchu drogowym;

7)   wydawania poleceń;

8)   żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;

9)   zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji;

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!