Świadczenia zdrowotne poza kolejnością, bez skierowania do poradni specjalistycznych

W związku z otrzymanymi sygnałami nierespektowania szczególnych uprawnień osób wymienionych w art. 47 c oraz art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn. zm.), czyli prawa do świadczeń poza kolejnością  oraz świadczeń bez skierowania do poradni specjalistycznych do których wymagane jest skierowanie, Warmińsko- Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie przypomina o respektowaniu uprawnień osób wymienionych w cytowanej ustawie.

Dotyczy:

Kobiet w ciąży, osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności , Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, inwalidów  wojennych i wojskowych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych  z powodów politycznych oraz osób deportowane do pracy przymusowej wymieniona grupa osób  mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.cytowanej ustawy.

Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Przepisy stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c ww. ustawy  oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Przyznanie tej grupie prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, przy jednoczesnym docenieniu dokonań tych osób szczególnie zasłużonych dla naszego kraju. 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na to, że osoby te powinny mieć udzielone świadczenia zdrowotne w dniu zgłoszenia się do jednostki ochrony zdrowia, niemniej nie powinno to zaburzać ustalonej już wcześniej w danej placówce kolejności udzielania świadczeń w danym dniu..

Członkowie rodzin ww. wymienionych grup osób nie posiadają prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania.

Przypominamy równocześnie, iż w miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w powyższych przepisach.

(NFZ Olsztyn)