AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Sytuacja finansowa i funkcjonowanie szpitala w 2019 roku

W 2019 roku Szpital Miejski w Morągu udzielił świadczeń medycznych pacjentom (wyłączając badania diagnostyczne) w ogólnej liczbie 43.472. Placówka wypracowała w ub.r. zysk netto w wysokości 82.605 zł.

– Bardzo istotnym, negatywnie wpływającym na dalszy rozwój jednostki był wzrost wynagrodzeń narzucony przez obowiązujące przepisy. W samym 2019 roku koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do 2018 roku wzrosły o blisko 953 tysięcy złotych. Tak duży wzrost wynikał z obowiązku podwyższenia płacy minimalnej, a także wypłat odpraw emerytalnych i jubileuszowych. Ponieważ środki finansowe uzyskiwane od Narodowego Funduszu Zdrowia są przeznaczone wyłącznie na działalność medyczną, w związku z tym szpital na zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń musiał wygospodarować z własnych środków – wyjaśnia Ewa Michałowska, prezes spółki Szpital Miejski w Morągu.

Szpital, w związku z uregulowaniem przez NFZ ponadlimitów za rok 2019 nie posiadał już nadwykonań, których zapłata byłaby należna dla jednostki.

W dniu 3 września 2019 roku lecznica zaciągnęła pożyczkę na kwotę 370.000 zł przeznaczoną głównie na pokrycie wkładów własnych na projekty unijne. Termin spłaty pożyczki upływa w styczniu 2021 roku.

W latach 2017-2018 szpital przygotował dokumentacje w celu ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Były to programy: 1) RPWM.03.02.00-28-0035/17 Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o. 2) RP W M.04.03.01-28-0023/18 Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. W grudniu 2019 roku wdrożono projekt: RPWM.03.02.00-28-0035/17 Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o. Wartość projektu to 1.528.328 zł. W listopadzie 2019 została podpisana umowa z wykonawcą na realizację Termomodernizacji budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. w ramach projektu RPWM.04.03.01-28-0023/18 finansowanego z UE i w 2020 roku rozpoczęto już prace termomodernizacyjne. Kwota prac wyniesie 11.227.071 zł (zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami).

– W ubiegłym roku Szpital poczynił zakupy inwestycyjne na ponad 344 tys. zł. Za powyższą kwotę zakupiono głównie sprzęt medyczny oraz wyposażenie medyczne na potrzeby jednostki. Między innymi był to zakup czterech kardiomonitorów i centrali monitorującej za łączną kwotę 75 tys. zł ( zakup został dofinansowany w kwocie 52 tys. zł przez Ministerstwo Zdrowia). Kolejną dużą inwestycją był zakup urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych za kwotę 120 tys. zł. (zakup został dofinansowany w kwocie 89 tys. zł przez Ministerstwo Zdrowia) .Zakupiono również ambulans typu -C Mercedes-Benz za cenę 406 tys. zł. (kwotę 400 tys. zł dofinansowało Ministerstwo Zdrowia). Dodatkowo pracownicy działu technicznego przeprowadzili drobne remonty w budynku szpitala polegające na pomalowaniu poczekalni – korytarza w dziale fizykoterapii, została wyremontowana izolatka dla pacjentów oraz wymieniono kilka zniszczonych drzwi w izbie przyjęć. Zostały również przeprowadzone na kilku oddziałach prace polegające na odświeżeniu ścian oraz drzwi. W budynku administracji wyremontowano toalety dla pracowników oraz położona została terakota w korytarzu na I piętrze budynku. Przeprowadzono remont w pokoju kierownika działu kadr. Koszt tych remontów wyniósł ogółem 25 tys. zł – wylicza Ewa Michałowska/

Rozwój morąskiej placówki medycznej związany jest przede wszystkim z pozyskaniem kadry medycznej zarówno lekarzy jak i pielęgniarek oraz środków finansowych.

– Pomimo dokładania przez Zarząd wszelkich starań w zapewnieniu ciągłego, pełnego i jak najlepszego dostępu do usług medycznych w naszym regionie, w dalszym ciągu najbardziej zagraża brak kadry specjalistycznej. Wzrost wynagrodzeń narzucany co roku przez obowiązujące przepisy uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Bardzo duży wzrost wynika z obowiązku podwyższenia płacy minimalnej, a także wypłat odpraw emerytalnych i jubileuszowych. Dodatkowo od połowy 2020 roku wprowadzono obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych co także znacząco obciąża finansowo jednostkę. Szpital na zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń musi wygospodarować z własnych środków, których nie ma. Dodatkowym obciążeniem finansowym jest także program rządowy, który reguluje płace w sektorze zdrowotnym. Jest to ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1471 ze zm.). Zgodnie z nią minimalne płace to iloczyn wskaźnika przypisanego danym grupom zawodowym i kwoty bazowej. Do określonego w ustawie minimum dochodzi się stopniowo — co roku 1 lipca podwyższając pensje będące poniżej tej kwoty. Docelowa wartość ma być osiągnięta w 2022 r. Są to bardzo znaczące koszty dla naszej jednostki. Trudną do zrealizowania inwestycją ze względu na znaczne nakłady finansowe jest uruchomienie rezerwowego źródła wody dla szpitala. Szacunkowy koszt to 150 tys. zł – mówi prezes Michałowska.

Istotnym problemem dotyczącym funkcjonowania jednostki jest dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów określonych w obowiązujących przepisach.

– Szpital opracował program dostosowawczy pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Bardzo kosztochłonnym przedsięwzięciem jest modernizacja bloku operacyjnego. Szpital opracował dokumentację projektową natomiast szacunkowy koszt inwestycji będzie znany po opracowaniu kosztorysu. Zważywszy na fakt, że środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia są ograniczone i nie pokrywają wszystkich kosztów leczenia pacjentów, niemożliwym jest przeprowadzenie wyżej opisanych inwestycji bez pozyskania środków z zewnętrznych źródeł – zaznacza E. Michałowska i dodaje:  – Nie można też pominąć bardzo ważnej kwestii, która będzie miała bardzo duży, niekorzystny wpływ na naszą jednostkę. Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-1 9 w wielu krajach. Sytuacja ta ma wpływ na całą gospodarkę światową, a co za tym idzie wpłynie także na sytuację ekonomiczną Szpitala. Obecnie nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę.

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!