AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Sytuacja morąskiego szpitala w I półroczu 2020 r.

Prezes Ewa Michałowska przygotowała radnym Rady Miejskiej w Morągu sprawozdanie na temat sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.  w okresie 1.01 — 30.06.2020 r.  Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

 1. Sytuacja ekonomiczna jednostki

Szpital zakończył drugi kwartał 2020 roku zyskiem w wysokości 174.776 zł.

Szpital w drugim kwartale 2020 roku posiadał per saldo niedowykonania w kwocie 1.596.568 zł. Tak duże niedowykonanie kontraktu z NFZ wynika z faktu znacznego zmniejszenia liczby przyjmowanych pacjentów w okresie od marca do czerwca bieżącego roku. Spowodowane to było sytuacją epidemiczną.

 1. Działalność medyczna Szpitala

Działalność medyczna szpitala szczegółowo jest przedstawiona poniżej na planszy.

III. Zobowiązania finansowe – pożyczki

3 września 2019 roku zaciągnięto pożyczkę na kwotę 370.000 zł przeznaczoną głównie na pokrycie wkładów własnych na projekty unijne. Na dzień 30 czerwca do spłaty pozostało 70.148 zł. Pożyczka w 2020 roku zostanie w całości spłacona.

 1. Inwestycje i remonty

W okresie sprawozdawczym Szpital poczynił zakupy inwestycyjne na ponad 42 tyś zł. Za powyższą kwotę zakupiono głównie sprzęt medyczny oraz wyposażenie medyczne na potrzeby jednostki. W pierwszym półroczu bieżącego roku została naszej jednostce udzielona pomoc finansowa w postaci darowizn w ramach walki z COVID-19. Dzięki nim zakupiono dwa systemy do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń za kwotę ponad 40 tyś. zł (zakup sfinansowany ze środków przekazanych przez firmę Kaczkan), automat szorujący za kwotę 13 tyś. zł oraz płuczko-dezynfektor za kwotę 26 tyś. zł zakupiliśmy dzięki wsparciu firmy Warta.

Dodatkowo pracownicy działu technicznego przeprowadzili remonty w pomieszczeniach budynku szpitala: między innymi dotyczące przystosowania pomieszczeń po byłej poradni neurologicznej na poradnię dla kobiet. Koszt tych remontów wyniósł ogółem 20 tyś. zł.

Szpital przygotował dokumentacje w celu ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków unii europejskiej na projekt : RPWM.09.01.01-28-0008/20 Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy Szpitala Miejskiego w Morągu podczas COyID-19 Wniosek spełnił warunki formalne i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej.

Realizowany jest nadal projekt finansowany ze środków unii europejskiej: RPWM.04.03.01-28-0023/18 Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z o.o. Zostały podpisane umowy z wykonawcami wybranymi w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie trwają prace wykonawcze w budynku głównym szpitala oraz pawilonie.

 1. Zagrożenia w funkcjonowaniu jednostki

Rozwój naszej jednostki związany jest przede wszystkim z pozyskaniem kadry medycznej zarówno lekarzy jak i pielęgniarek oraz środków finansowych. Pomimo dokładania przez Zarząd wszelkich starań w zapewnieniu ciągłego, pełnego i jak najlepszego dostępu do usług medycznych w naszym regionie to funkcjonowaniu, w dalszym ciągu najbardziej zagraża brak kadry specjalistycznej. Wzrost wynagrodzeń narzucany co roku przez obowiązujące przepisy uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Bardzo duży wzrost wynika z obowiązku podwyższenia płacy minimalnej, a także wypłat odpraw emerytalnych i jubileuszowych. Dodatkowo w 2020 roku wprowadzono obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych co także znacząco obciąży finansowo jednostkę. Dodatkowym obciążeniem finansowym jest także program rządowy, który reguluje płace w sektorze zdrowotnym. Jest to ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1471 ze zm.). Zgodnie z nią minimalne płace to iloczyn wskaźnika przypisanego danym grupom zawodowym i kwoty bazowej. Do określonego w ustawie minimum dochodzi się stopniowo — co roku 1 lipca podwyższając pensje będące poniżej tej kwoty. Docelowa wartość ma być osiągnięta w 2022 r. Są to bardzo znaczące koszty dla naszej jednostki.

Trudną do zrealizowania inwestycją ze względu na znaczne nakłady finansowe jest uruchomienie rezerwowego źródła wody dla szpitala. Szacunkowy koszt to 150 tyś. zł.

Istotnym problemem dotyczącym funkcjonowania jednostki jest dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów określonych w obowiązujących przepisach. Szpital opracował program dostosowawczy pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Zważywszy na fakt, że środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia są ograniczone i nie pokrywają wszystkich kosztów leczenia pacjentów, niemożliwym jest przeprowadzenie wyżej opisanych inwestycji bez pozyskania środków z zewnętrznych źródeł.

Bardzo dużym obciążeniem finansowym dla naszej jednostki jest zapłata na mocy wyroku z dnia 2 kwietnia 2019 roku zasądzonego dla byłego pacjenta szpitala zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, która wydarzyła się w dniu 12 września 2011 roku w wyniku popełnionego błędu przez lekarza. Kwota, którą do tej pory wypłacił szpital ze swoich środków wyniosła ponad 630 tyś. zł. Jest to kwota zadośćuczynienia oraz dodatkowo comiesięczna, dożywotnia renta dla pacjenta w wysokości prawie 8 tyś. zł. Zarząd szpitala podjął już kroki dotyczące odzyskania poniesionych wyżej wymienionych wydatków od lekarza, który był sprawcą zdarzenia.

Nie można też pominąć bardzo ważnej kwestii, która może mieć niekorzystny wpływ na naszą jednostkę. Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 na całym świecie. Sytuacja ta ma wpływ na całą gospodarkę światową, a co za tym idzie wpłynie w przyszłości także na sytuację ekonomiczną Szpitala. Obecnie nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę.

GASTROSKOPIA

 • Wykonano 246 zabiegów gastroskopii w ramach badań finansowanych przez NFZ.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 • 1 294 wyjazdów karetek do zachorowań i wypadków.

ZABIEGI REHABILITACYJNE

 • Wykonano 19 327 zabiegów rehabilitacyjnych różnego typu.

 IZBA PRZYJĘĆ — PORADY AMBULATORYJNE i PRZYJĘCIA DO SZPITALA

 • Wykonano 1 259 porad ambulatoryjnych.
 • Wykonano 1948 przyjęć do szpitala.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (NOCNA I ŚWIĄTECZNA ORAZ WYJAZDOWA OPIEKA LEKARSKA, PIELĘGNARSKA, TRANSPORT SANITARNY)

 • 2 044 – ambulatoryjnych porad lekarskich,
 • 528 – ambulatoryjnych zabiegów pielęgniarskich,
 • 44 – wyjazdowych zabiegów pielęgniarskich,
 • 40 – wyjazdowych porad lekarskich,
 • 193 – przewozów zleconych przez POZ,
 • 417 — przewozów zleconych przez komórki org. szpitala

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

 • Laboratorium 66 299 badań
 • Pracownia RTG — 3 015 badań

(red./ Szpital Miejski w Morągu)

error: Nie kopiuj!!!