AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Szkolenie jest bezpłatne.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoby samotne, które:

dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: – zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,

przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 406, tel. 89 642 98 83.

(PCPR Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!