Szpital przedstawił sprawozdanie za 2018 rok

Szpital Miejski sp. z o.o. w Morągu przygotował sprawozdanie ze swojej działalności za 2018 rok. Czytamy w nim, że najważniejszym z zadań, które przeprowadzono było przygotowanie do kontraktowania oraz podpisanie kontraktów na usługi medyczne na 2018 rok z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Bardzo istotnym, negatywnie wpływającym na dalszy rozwój jednostki był wzrost wynagrodzeń narzucony przez obowiązujące przepisy.

– W samym 2018 roku koszty wynagrodzeń w stosunku do 2017 roku wzrosły o blisko 759 tysięcy złotych. Tak duży wzrost wynikał z obowiązku podwyższenia płacy minimalnej, a także wypłat odpraw emerytalnych i jubileuszowych. Ponieważ środki finansowe uzyskiwane od Narodowego Funduszu Zdrowia są przeznaczone wyłącznie na działalność medyczną. w związku z tym szpital na zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń musiał wygospodarować z własnych środków co przełożyło się na ujemny wynik finansowy za 2018 rok – mówi Ewa Michałowska, prezes spółki Szpital Miejski w Morągu.

W latach 2017-2018 szpital przygotował dokumentacje w celu ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Byty to programy: RPWM.09.01.01-28-0019/17 Zakup tomografu komputerowego 16-kanadowego dla Szpitala Miejskiego w Morągu.  Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 1.229.419 zł z czego 974.722 zł to kwota dotacji; RPWM.03.02.00-28-0035/17 Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o.; RPWM.04.03.01-28-0023/18 Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.

– Na początku 2018 roku oddaliśmy do użytkowania tomograf komputerowy. W ubiegłym roku wykonaliśmy  na nim już 1493 badań. W drugim przypadku 27 marca 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie wdrożenia e-usług medycznych w naszej jednostce. Na obecnym etapie jest już ogłoszony przetargu nieograniczony. W 2018 roku szpital poczynił zakupy inwestycyjne na ponad 60 tys. zł.  Kupiliśmy głównie sprzęt medyczny oraz wyposażenie medyczne na potrzeby jednostki . Dodatkowo pracownicy działu technicznego przeprowadzili drobne remonty w budynku szpitala polegające na wymianie kilku okien na oddziale rehabilitacyjnym zamontowano uchwyty w łazienkach na potrzeby osób niepełnosprawnych ,wymieniono stare lampy na oświetlenie LED, wyremontowano pomieszczenia socjalne w dziale ratownictwa medycznego ,wyremontowano gabinet w dziale fizykoterapii. Dodatkowo pomalowaliśmy magazyn medyczny i chemiczny, a także przeprowadziliśmy remont pracowni serologicznej oraz pracowni diagnostycznej w laboratorium. Został wykonany remont łazienki na oddziale rehabilitacji, remont pomieszczeń do przechowywania żywności w lodówkach w dziale żywienia, pomalowaliśmy 4 sale dla pacjentów na oddziale wewnętrznym , koszt tych remontów wyniósł ogółem 34 tys. zł. Została także przygotowana dokumentacja dotycząca oddymiania klatek schodowych Szpitala Miejskiego w Morągu koszt 8 tys. zł – wylicza Ewa Michałowska.

Rozwój morąskiego szpitala związany jest przede wszystkim z pozyskaniem kadry medycznej zarówno lekarzy jak i pielęgniarek oraz środków finansowych.

– Pomimo dokładania przez nas wszelkich starań w zapewnieniu ciągłego, pełnego i jak najlepszego dostępu do usług medycznych w naszym regionie to funkcjonowaniu, w dalszym ciągu najbardziej zagraża brak kadry specjalistycznej. W 2018 roku Zarząd szpitala musiał podjąć trudną decyzję o likwidacji oddziału dziecięcego właśnie z powodu braku kadry lekarskiej. Starania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Na zamieszczane w czasopismach branżowych ogłoszeniach, a także prowadzonych rozmowach z lekarzami niestety nie było chętnych specjalistów, którzy podjęliby się pracy w naszej jednostce w oddziale dziecięcym – wyjaśnia prezes Michałowska.

Poważnym problemem szpitala jest spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczących norm zatrudnienia w oddziałach szpitalnych.

– Nie spełnienie tych norm, ze względu na brak kadry pielęgniarskiej, skutkować może koniecznością zmniejszenia ilości łóżek w oddziałach – mówi Ewa Michałowska.

Kolejnym istotnym problemem szpitala w Morągu, wymagającym dużych nakładów finansowych jest konieczność zainstalowania mechanizmów oddymiających we wszystkich klatkach schodowych w budynkach szpitala.

– Szacunkowy koszt tej inwestycji wynosi przeszło 466 tys. zł, a termin wykonania wyznaczony został przez komendanta Straży Pożarnej na 31.12.2019 roku. Następną trudną do zrealizowania inwestycją ze względu na znaczne nakłady finansowe jest uruchomienie rezerwowego źródła wody dla szpitala. Szacunkowy koszt to 150 tys. zł. Istotnym problemem dotyczącym funkcjonowania jednostki jest dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów określonych w obowiązujących przepisach. Szpital opracował program dostosowawczy pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Bardzo kosztochłonnym przedsięwzięciem jest modernizacja bloku operacyjnego. Szpital opracował dokumentację projektową natomiast szacunkowy koszt inwestycji będzie znany po opracowaniu kosztorysu. Zważywszy na fakt, te środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia są ograniczone i nie pokrywają wszystkich kosztów leczenia pacjentów, niemożliwym jest przeprowadzenie wyżej opisanych inwestycji bez pozyskania środków z zewnętrznych źródeł – wylicza prezes Michałowska.

Rok 2018 zakończył się dla szpitala ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 142.438.57 zł.

– Sytuacja finansowa na następny okres sprawozdawczy nie jest także optymistyczna ze względu na stale rosnące koszty leków, usług badan specjalistycznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałych kosztów utrzymania jednostki przy jednoczesnej niepewnej wartości kontraktu w 2019 roku – dodaje Ewa Michałowska.

działalność medyczna szpitala w Morągu za 2018 rok

(red.)