AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Trwają przygotowania do utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego

W 2022 r. podjęto działania w celu utworzeniu Placówki Wsparcia Dziennego przy Biurze Pełnomocnika Burmistrza Morąga ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na ten cel przeznaczono budynek przy ul. Przemysłowej 14B. W 2022 roku opracowano wstępną koncepcję działania placówki oraz przygotowywano projekt przebudowy budynku i dostosowania go do potrzeb prowadzenia takiej placówki.

Wcześniej radni w uchwale z dnia 25 marca 2022 r. uchwalili zmiany w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na lata 2022 — 2025 poprzez zapis w dokumencie o otworzeniu Placówki Wsparcia Dziennego.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na lata 2022-2025 określa kierunki oraz strategie działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z uwzględnieniem celów operacyjnych zawartych w Narodowym Programie Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 642). Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być wykorzystywane na działalność placówek wsparcia dziennego, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Placówka wsparcia dziennego wspiera rodzinę w opiece i wychowaniu dziecka, szczególnie taką, w której występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. Uczestnictwo dzieci w zajęciach placówki jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd. Placówki wsparcia dziennego organizują zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizują indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię. Zapewniają również opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Z powodu braku placówki o takim charakterze na terenie Gminy Morąg istniała uzasadniona potrzeba utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego dla mieszkańców naszej Gminy. W związku z tym zaktualizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na lata 2022 — 2025 poprzez umieszczenie w nim zadań związanych z utworzeniem i działalnością Placówki Wsparcia Dziennego.

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!