Warmia i Mazury

Uchwała antysmogowa – dowiedz się więcej

Do 21 stycznia 2022 roku potrwają konsultacje społeczne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych, określających ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wyznaczonych dla obszarów miast oraz dla obszarów poza miastami województwa warmińsko-mazurskiego.

Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w konsultacjach poprzez składanie uwag, opinii i wniosków do projektów uchwał – każdy głos jest cenny i może mieć wpływ na ostateczny kształt uchwał.

Pełne wersje projektów tzw. uchwał antysmogowych udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (BIP) pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/, w zakładce: Konsultacje społeczne, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procedur i przebiegu konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag, opinii i wniosków.

Żeby przybliżyć zapisy projektów uchwał pragniemy przedstawić ich streszczenie – projekty określają te same ograniczenia i zakazy dla obszarów miast, jak i dla obszarów poza miastami, jedynie różnią się terminami wprowadzenia odpowiednich ograniczeń.

„Uchwały antysmogowe” dla obszarów miast województwa warmińsko-mazurskiego/ oraz dla obszarów poza miastami – założenia:

Od dnia wejścia w życie uchwały:

zakaz stosowania we wszystkich instalacjach, niezależnie od posiadania prawa własności użytkowanej instalacji, spalania paliw stałych najgorszej jakości, zakazanych w przepisach prawa, tj.:
– węgla brunatnego,
– mułów węglowych,
– flotokoncentratów,
– dowolnych mieszanin paliw zawierających mniej niż 85% węgla kamiennego,
– niespełniających wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych,
– niesortowanych,
– dla których nie wystawiono wymaganego świadectwa jakości
oraz
– paliw zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

W przypadku dostępności sieci ciepłowniczej lub gazowej lub/i technicznych i ekonomicznych możliwości podłączenia do tych sieci:

Właściciele instalacji zamontowanych i użytkowanych przed dniem wejścia w życie uchwały,
od 1 sierpnia 2027 r. (2029 r. dla obszarów poza miastami) dla kotłów poniżej klasy 3 (pozaklasowe „kopciuchy”)
od 1 sierpnia 2029 r. (2032 r. dla obszarów poza miastami) dla kotłów klasy 3 i 4
od 1 stycznia 2030 r. (2035 r. dla obszarów poza miastami) dla kotłów klasy 5 (dot. paliw węglowych, zgodnie z PEP2040)
od dnia wyłączenia z eksploatacji dla kotłów klasy 5 (dot. biomasy stałej drzewnej) zobowiązani będą do stosowania:
– paliwa gazowego,
– gazu płynnego LPG,
– lekkiego oleju opałowego.

Tzn., że po tych terminach można:

podłączyć się do sieci ciepłowniczej lub

zamontować i użytkować wyłącznie instalację gazową lub olejową na ww. paliwa lub

stosować odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła, fotowoltaika).

W przypadku obecnie użytkowanych instalacji spełniających wymagania ekoprojektu i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (zwanym dalej rozporządzeniem MRiF) możliwe jest stosowanie biomasy stałej pochodzenia drzewnego o wilgotności poniżej lub równej 20% do dnia wyłączenia tej instalacji z eksploatacji, natomiast spalanie w nich węgla kamiennego i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem węgla możliwe jest do dnia 31 grudnia 2029 r. (2034 r. dla obszarów poza miastami).

Dopuszcza się w miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń (np. kominkach) niespełniających wymagan ekoprojektu spalanie biomasy stałej pochodzenia drzewnego o wilgotności poniżej lub równej 20% do dnia 31 lipca 2029 r. (2032 r. dla obszarów poza miastami), a w spełniających wymagania ekoprojektu dopuszcza się spalanie bez ograniczeń czasowych.

Właściciele instalacji oddanych do eksploatacji po dniu wejścia w życie uchwały, dla których w dniu wejścia w życie uchwały nie było ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych lub organ wniósł sprzeciw (a tym samym nie były w trakcie montażu), od dnia wejścia w życie uchwały, zobowiązani będą do stosowania wyłącznie:
– paliwa gazowego,
– gazu płynnego LPG,
– lekkiego oleju opałowego.

Tzn.: mają obowiązek:

podłączyć się do sieci ciepłowniczej lub

zamontować i użytkować wyłącznie instalację gazową lub olejową na ww. paliwa lub

stosować odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła, fotowoltaika).

Wyjątek: Powyższy nakaz nie obowiązuje instalacji nowych, które w dniu wejścia w życie uchwały, będą już w trakcie montażu lub których montaż jest planowany, bo decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed wejściem w życie uchwały. Dla tych instalacji warunki i terminy obowiązują odpowiednio jak dla ww. instalacji zamontowanych i użytkowanych przed dniem wejścia w życie uchwały.

W przypadku braku sieci lub braku możliwości technicznych i ekonomicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej:

po wejściu w życie uchwały właściciele instalacji (pozaklasowej lub 3/4/5 klasy), w momencie zakończenia żywotności tej instalacji będą mogli spalać paliwa stałe (węgiel kamienny do dnia 31 grudnia 2029 r. (2034 r. dla obszarów poza miastami), natomiast biomasę drzewną o wilgotności poniżej lub równej 20% – bezterminowo) pod warunkiem zamontowania instalacji spełniającej wymogi ekoprojektu lub rozporządzenia MRiF.

W przypadku zapewnienia przez operatorów sieci ciepłowniczej lub gazowej, po wejściu w życie uchwały, dostępu do tych sieci lub zaistnieje możliwość techniczna i opłacalność ekonomiczna podłączenia instalacji do istniejącej sieci:

instalacje oddane do eksploatacji przed dniem wejścia w życie uchwały tj.:
– poniżej klasy 3 (bezklasowe „kopciuchy”);
– klasy 3 i 4;
mogą być eksploatowane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od daty zapewnienia możliwości podłączenia do sieci.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!