Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z unijnym dofinansowaniem

Zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu projektu olsztyńskiej uczelni „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie”.

Projekt przewiduje m.in. przeprowadzenie prac modernizacyjnych i dostosowanie pomieszczeń Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa do wymagań stawianych nowoczesnym obiektom dydaktyczno-badawczym, dzięki czemu powstanie siedem laboratoriów i dwie sale seminaryjne, wyposażone w nowoczesną aparaturę i sprzęt.

Zaplanowano też dostosowanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość projektu wynosi 13,5 mln zł, z czego 11,1 mln zł to unijne dofinansowanie.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych).

(wwim)