AktualnościHALO MORĄG

Urząd Transportu Kolejowego w sprawie morąskiej kładki

W ramach prowadzonych działań m. in. zwrócono się do PKP Polskie   Linie   Kolejowe   S.A. o udzielenie informacji dotyczących kładki w Morągu. W odpowiedzi spółka poinformowała,  że omawiana kładka dla pieszych nie znajduje się pod jej zarządem. Zaznaczono również, że w 2019 r. zwrócono się do PKP S.A. – Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku z wnioskiem o podjęcie działań związanych z jej naprawą.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest centralnym organem administracji rządowej, będącym krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i regulacji transportu kolejowego, właściwym w sprawach: regulacji transportu kolejowego, licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz pojazdów kolejowych, bezpieczeństwa ruchu kolejowego, nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym, licencji i świadectw maszynistów.

Należy również podkreślić, że Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jako organ władzy publicznej, w myśl art.  6  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) może działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że Prezes UTK nie może wykraczać poza przyznane mu kompetencje, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Uprawnienia i obowiązki Prezesa UTK określone są w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 z późn. zm.).

W ramach prowadzonych działań m. in. zwrócono się do PKP Polskie   Linie   Kolejowe   S.A. o udzielenie informacji dotyczących kładki w Morągu. W odpowiedzi spółka poinformowała,  że omawiana kładka dla pieszych nie znajduje się pod jej zarządem. Zaznaczono również, że w 2019 r. zwrócono się do PKP S.A. – Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku z wnioskiem o podjęcie działań związanych z jej naprawą. Ponadto Spółka przedstawiła informację, że z uwagi na zły stan techniczny ww. kładki w kwietniu 2020 r. zamknięto część obu peronów, usytuowanych bezpośrednio pod jej konstrukcją, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżnych i uniemożliwić im przebywanie w części peronu znajdującej się pod kładką.

Jednocześnie Spółka wskazała, że:

– zobowiązała zwrotniczego do zwracania uwagi podczas codziennych oględzin rozjazdów na stan techniczny kładki nad torami i peronami, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z jej stanem technicznym, do zgłaszania tego faktu dyżurnemu ruchu, który poczyni stosowne zapisy w dzienniku telefonicznym R-138 i powiadomi kierownictwo Sekcji Eksploatacji,

– zobowiązała toromistrzów oraz obchodowych, aby podczas każdorazowego obchodu torów stacyjnych zwracali uwagę na stan techniczny kładki w km 45,270 i dokonywali stosownych zapisów w dzienniku obchodu D-803.

Ponadto Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zwrócił się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie o przekazanie kopii wydanych decyzji administracyjnych dotyczących stanu technicznego kładki dla pieszych, na stacji Morąg w km 45,270 linii  nr 220 Olsztyn Główny –Bogaczewo, zlokalizowanej na działce nr 4/57, obr. 2, m. Morąg. W odpowiedzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w  Ostródzie wskazał, że odnośnie  przedmiotowego obiektu budowlanego nie toczy się obecnie żadne postępowanie administracyjne. Niemniej jednak, w wystąpieniu pokontrolnym z 14 lipca 2020 r. stwierdzono, że przedmiotowa kładka w aktualnym  stanie  stanowi zagrożenie dla  zdrowia i życia pieszych, a także  dla bezpieczeństwa przejeżdżających pod nią pociągów. Dlatego też nakazano Burmistrzowi Miasta Morąg bezzwłoczne zabezpieczenie wejścia na przedmiotową kładkę dla pieszych przed dostępem osób postronnych. W odpowiedzi Burmistrz Morąga poinformował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zabezpieczeniu wejścia na ww. kładkę przed dostępem osób postronnych.

W świetle powyższego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, Prezes  Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z  urzędu postępowanie administracyjne   wobec PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., a następnie wydał decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności wprowadzającą ograniczenie ruchu kolejowego w km 45,270 linii kolejowej nr 220 Olsztyn Główny  – Bogaczewo. W odpowiedzi spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.  poinformowała o wprowadzeniu odpowiednich ograniczeń prędkości ruchu kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jako organ ustawowo zobligowany do prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz bezpieczeństwa przewozów kolejowych osób i rzeczy jest zobowiązany do ciągłego monitorowania jego poziomu. Z tego względu, działając w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z usług podmiotów rynku kolejowego każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie z należytą starannością.

Należy dodać, że zgłoszenia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego są na bieżąco weryfikowane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

(W imieniu Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Marta Strojek – Specjalista Wydział Planowania i Koordynacji Departament Planowania i Nadzoru)

error: Nie kopiuj!!!