Usługi publiczne na Warmii i Mazurach wysokiej jakości

Zarząd województwa ogłosił dwa konkursy na dofinansowanie projektów zapewniających dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

35,9 mln euro przeznaczono dla projektów, których realizacja poprawi infrastrukturę ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga. O wsparcie mogą się ubiegać podmioty wykonujące działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz budowę, rozbudowę i modernizację, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Pieniądze pochodzą ze środków RPO WiM 2014-20 (Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga).

Drugi konkurs dotyczy wspierania infrastruktury socjalnej. Na wsparcie projektów zaplanowano blisko 5 mln zł. Przewidziane do dofinansowania typy projektów to: inwestycje w infrastrukturę na rzecz integracji społecznej, przede wszystkim klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej, służących przygotowaniu do wejścia na rynek pracy – wraz z wyposażeniem, inwestycje w infrastrukturę podmiotów świadczących usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa (np. centra aktywności lokalnej, świetlice środowiskowe, młodzieżowe kluby integracji społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne), sprzyjających zmianom zachowań społecznych – wraz z wyposażeniem oraz inwestycje w infrastrukturę socjalną, służącą świadczeniu usług opiekuńczo/rehabilitacyjnych osobom zależnym, tj. starszym, niepełnosprawnym, chorym psychicznie poprzez, m.in. tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych w tym treningowych, dziennych domów pomocy – wraz z wyposażeniem.

Pieniądze pochodzą ze środków RPO WiM 2014-20 (Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna).

Wnioski w obu konkursach można składać od 30 września do 31 października 2019 roku. Szczegóły będą dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

(wwim)