AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Uwaga! Oferta pracy w urzędzie miejskim

Urząd Miejski w Morągu poszukuje na pełen etat inspektora ds. inwestycji w Wydziale Komunalno-Inwestycyjnym. Termin składania dokumentów: 2020-09-18 15:00:00.

Szczegóły

  1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
  2. Wymagania niezbędne:

posiada obywatelstwo polskie,

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

posiada wykształcenie wyższe ogólnobudowlane,

doświadczenie zawodowe – minimum 3 letni staż pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym,

inne wymagania – dobra znajomość procesu inwestycyjnego, biegła obsługa komputera.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przygotowywanie programów, opracowań i planów inwestycji,

2) zlecanie opracowania dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanych przez wydział oraz pozyskiwanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień,

3) przygotowywanie zleceń i umów na realizowane przez wydział zadania inwestycyjne,

4) bieżący nadzór i współdziałanie z wykonawcami i inwestorami zastępczymi przy realizowanych inwestycjach w zakresie spraw dotyczących Inwestora, jako strony procesu inwestycyjnego,

5) sporządzanie opracowań i sprawozdań dotyczących realizowanych inwestycji, w tym zestawień zaawansowania rzeczowego,

6) udział w dokonywaniu odbiorów częściowych i końcowych realizowanych inwestycji,

7) dokonywanie przeglądów okresowych i gwarancyjnych inwestycji,

8) prowadzenie korespondencji obsługi inwestorskiej, przy realizacji remontów i konserwacji, na zadania przekazane dla wydziału,

9) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych,

10) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie wniosków,

11) wykonywanie zadań wynikających z zamówień publicznych,

12) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie zapobiegania usuwania skutków klęsk żywiołowych,

13) przygotowywanie sprawozdań, ocen i bieżących informacji o realizacji zadań

  1. Wymagane dokumenty:

currliculum vitae,

list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie umiejętności i doświadczeń( np. staż pracy)

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie o następującej treści” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz.1000 ze.zm)”,

oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

  1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
  2. Termin:

2020-09-18 15:00:00

  1. Sposób:

Oferty należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg w podwójnych kopertach

( zewnętrzna z adresem, wewnętrzna z napisem „ Nabór – Inspektor ds. Inwestycji”) do dnia 18.09.2020r. ( liczy się data wpływu do Urzędu).

Zarządzenie nr 372/20 Burmistrza Morąga (PDF, 1001.7 KiB)

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!