UWAGA! Praca w Urzędzie Miejskim w Morągu

Urząd Miejski w Morągu poszukuje do pracy na pełen etat, na stanowisko referent ds. dzierżawy nieruchomości komunalnych do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

posiada obywatelstwo polskie,

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

posiada wykształcenie wyższe o kierunku: geodezja lub gospodarka przestrzenna lub melioracje lub rolnictwo,

wskazane doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub rządowej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości komunalnych, w tym lokali użytkowych i rodzinnych ogródków działkowych:

ustalanie użytkowników gruntów i budynków,

sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu,

przygotowywanie przetargu na dzierżawę lub najem,

prowadzenie rejestrów umów dzierżawy i najmu,

kontrola użytkowania nieruchomości.

Podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach.

Przypis czynszu dzierżawnego z naliczeniem podatku VAT.

Przygotowywanie projektów umów użyczenia gruntów osobom fizycznym i prawnym oraz komunalnym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Uzgodnienie projektów przejścia z infrastrukturą techniczną przez nieruchomości Gminy Morąg. Ustanawianie służebności przesyłu. Ustalanie wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

Prowadzenie spraw związanych z melioracją gruntów stanowiących własność Gminy Morąg:

planowanie, organizacja i nadzór nad konserwacją urządzeń melioracji szczegółowe,

usuwanie awarii.

Zobowiązanie do wykonywania prac zabezpieczających przed powodzią.

Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Burmistrza wynikającymi z ustawy „Prawo wodne”.

Zamieszczanie informacji dotyczących realizacji zadań Wydziału na stronie Urzędu Miejskiego w Morągu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz bieżąca jej aktualizacja.

Wymagane dokumenty:

curriculum vitae,

list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie umiejętności i doświadczeń

( np. staż pracy)

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie o następującej treści, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.  poz.1000 ze zm.)

oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:

2019-01-17 00:00:00

Sposób:

Oferty należy składać w podwójnych kopertach

(zewnętrzna z adresem, wewnętrzna z napisem „ Nabór – referent ds. dzierżawy nieruchomości komunalnych ”) do dnia 17.01.2019r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu p. nr 30 lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg  ( liczy się data wpływu do Urzędu).

Miejsce:

W sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu p. nr 30 lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg  (liczy się data wpływu do Urzędu).

zarządzenie (PDF, 336.9 KiB)

(red./UM Morąg)