AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Uwaga!!! Praca w Urzędzie Miejskim w Morągu

Urząd Miejski w Morągu poszukuje do pracy na stanowisko referent ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

posiada obywatelstwo polskie,

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

posiada wykształcenie wyższe o kierunkach: planowanie przestrzenne lub architektura lub urbanistyka lub gospodarka przestrzenna,

wskazane doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub rządowej.

Wymagane dokumenty:

curriculum vitae,

list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy,

kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie umiejętności i doświadczenie (np. świadectwa pracy).

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie o następującej treści, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2019r.  poz.1781)

oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 2020-06-24 15:00:00. Oferty należy składać w podwójnych kopertach (zewnętrzna z adresem, wewnętrzna z napisem „ Nabór – referent ds. gospodarki przestrzennej ”) do dnia 24.06.2020r. w punkcie odbioru korenspondencji w Urzędzie Miejskim w Morągu lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg.

Zarządzenie nr 324/20 Burmistrza Morąga (PDF, 1.1 MiB)

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!