V nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie w okresie do 25 października 2019 r. do godz. 15.00 prowadzi V nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wysokość środków pozostających w dyspozycji urzędu ok. 25 000,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) otrzymane środki z KFS mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracodawcy i pracowników.
Złożone w naborze wnioski zostaną ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym.
Ocena formalna wniosku polega na sprawdzeniu czy wniosek jest:

złożony na aktualnym druku;

złożony w terminie ogłoszonego naboru;

złożony przez podmiot będący pracodawcą;

złożony przez pracodawcę mającego siedzibę lub prowadzącego działalność na terenie powiatu ostródzkiego;

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji pracodawcy;

złożony wraz z wymaganymi załącznikami;

w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

spełnia wymagania dla pracodawców ubiegających się o środki KFS opisane w niniejszych zasadach;

złożony na jeden z poniższych priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania KFS w 2019 r, tj.:

wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;

wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
Wnioski, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną zostaną ocenione pod kątem merytorycznym.
Przy rozpatrywaniu składanych wniosków pod kątem merytorycznym Urząd Pracy będzie brał pod uwagę poniższe kryteria:

zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego rynku pracy;

posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym ze środków KFS;
oraz kryteria dodatkowe:

plany, co do działania firmy w przyszłości (rozwój, zmiana lub rozszerzenie profilu działalności itp.);

inwestycja w kapitał ludzki/kadry – preferowani będą pracodawcy, którzy wskażą do kształcenia ustawicznego pracowników;

preferowane wnioski pracodawców posiadających status mikro przedsiębiorcy, tj. pracodawcy zatrudniający do 10 pracowników;

preferencje będą mieli pracodawcy, którzy wykażą, że osoby wykazane do kształcenia wykonują pracę na terenie Powiatu Ostródzkiego;

preferowane wnioski pracodawców niekorzystających ze środków KFS w roku 2017, 2018 i 2019.
Uwaga:
Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie: http://ostroda.praca.gov.pl
Załączniki:

Wniosek o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z KFS 2019 rok.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy de minimis.

Załącznik nr 2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wnioskodawcy o wsparciu kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy.

Zasady przyznawania środków na kształcenie ustawiczne w ramach KFS w 2019 roku.

Barometr Zawodów prognoza na 2019 rok – powiat ostródzki.

Barometr zawodów prognoza na 2019 roku – województwo warmińsko-mazurskie.

Wniosek o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z KFS 2019 rok.doc (doc, 209 KB)

Załącznik nr 1 do wniosku KFS.doc (doc, 129 KB)

Załącznik nr 2 do wniosku KFS.rtf (rtf, 810 KB)

Załącznik nr 3 do wniosku KFS.doc (doc, 124 KB)

Barometr Zawodów prognoza na 2019 rok – powiat ostródzki.pdf (pdf, 141 KB)

Barometr zawodów prognoza na 2019 roku – województwo warmińsko-mazurskie.pdf (pdf, 177 KB)

Załącznik nr 4 do wniosku KFS.doc (doc, 129 KB)

Zasady przyznawania KFS 2019.docx (docx, 114 KB)

(PUP Ostróda)