V Ogólnopolski Przegląd Chórów w Morągu

Morąski Dom Kultury ogłasza V Ogólnopolski Przegląd Chórów. Mogą wziąć w nim udział wyłącznie chóry amatorskie osób dorosłych, działające w placówkach kulturalnych i oświatowych, przy stowarzyszeniach, parafiach i Uniwersytetach Trzeciego Wieku. 

Chóry przygotowują do prezentacji 3 wybrane ze swojego repertuaru chóralnego, zróżnicowane pod względem stylistycznym utwory.  Jeden z nich powinien być obowiązkowo wykonany a cappella. Z uwagi na obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki w programie tegorocznej prezentacji musi się znaleźć jeden utwór z repertuaru wybitnego kompozytora.

Przegląd odbędzie się 28.09.2019 r. (sobota) w Sali widowiskowo-kinowej Morąskiego Domu Kultury- początek godz. 10:00. Kart zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 16.09.2019 r.

Regulamin, Karta zgłoszenia oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania

REGULAMIN

Organizator:

Morąski Dom Kultury

Cele przeglądu:

-prezentacja i konfrontacja osiągnięć artystycznych chórów osób dorosłych,

-doskonalenie poziomu wykonawczego,

-promocja i integracja zespołów,

-upowszechnianie śpiewu chóralnego.

Termin i miejsce przeglądu:

Przegląd odbędzie się 28.09.2019 r. (sobota) w Sali widowiskowo-kinowej Morąskiego Domu Kultury.

Początek przeglądu godz. 10.00

Uczestnicy:

W przeglądzie mogą wziąć udział wyłącznie chóry amatorskie osób dorosłych, działające w placówkach kulturalnych i oświatowych, przy stowarzyszeniach, parafiach i Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

W części konkursowej tegorocznej edycji przeglądu nie może brać udziału jego ubiegłoroczny zwycięzca.

Zasady przeglądu:

Chóryprzygotowujądoprezentacji3 wybrane ze swojego repertuaru chóralnego, zróżnicowane pod względem stylistycznym utwory. Jeden z nich powinien być obowiązkowo wykonany a cappella. Z uwagi na obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki w programie tegorocznej prezentacji musi się znaleźć jeden utwór z repertuaru wybitnego kompozytora.

Limit czasowy prezentacji: od 10 do 15 minut.

Utwory zgłoszone do przeglądu nie podlegają zmianom.

O kolejności prezentacji decydują organizatorzy.

Jury:

Występy chórów będzie oceniać Jury złożone z wybitnych muzyków powołane przez Organizatora.

Będzie ono oceniać:

– technikę wokalną,

– artykulację słowną i muzyczną,

– tempo, rytm,

– dynamikę,

– ekspresję muzyczną – styl, frazowanie,

– dobór repertuaru,

– dramaturgię programu.

Decyzje Jury są ostateczne.

Nagrody:

W Przeglądzie zostaną przyznane następujące nagrody:

I miejsce – nagroda finansowa 500 PLN oraz Kryształowa Kula

II miejsce – nagroda finansowa 300 PLN

III miejsce – nagroda finansowa 200 PLN

W porozumieniu z organizatorem Przeglądu Jury może dokonać innego podziału nagród i wprowadzić nagrody dodatkowe.

Wszystkie chóry i dyrygenci uczestniczący w przeglądzie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Organizacja przeglądu:

Chóry, które chcą wziąć udział w Przeglądzie winne przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 16.09.2019 r.

Kartę zgłoszenia można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub wysłać elektronicznie na adres: mdk.morag@o2.pl (liczy się data wysłania).

Chóry we własnym zakresie zapewniają sobie instrumenty do akompaniamentu. Będzie istniała możliwość podłączenia ich do dostępnego nagłośnienia.

Organizatorzy zastrzegają prawo do dokonania rejestracji fotograficznej, filmowej i dźwiękowej biorących udział w przeglądzie chórów w celu ich publicznej popularyzacji.

Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji chórów jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników i zwycięzców przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia przeglądu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników przeglądu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przeglądzie. Uczestnikom przeglądu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.

Uczestnicy i opiekunowie we własnym zakresie pokrywają wszelkie koszty podróży oraz ubezpieczenia na czas trwania przeglądu.

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.

  1.  Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.
  2.  Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Szczegółowych informacji udziela:

Beata Cetkowska tel. 089 757 2640 wew. 21, kom. 795402057.

Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg.

(MDK)