VII sesja Rady Miejskiej w Morągu

VII sesja Rady Miejskiej w Morągu odbędzie się 31 maja 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjno – szkoleniowej Ratusza Miejskiego w Morągu – Plac Jana Pawła II 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VII sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Morągu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Miejskiej w Morągu.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Morąga z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
 8. Informacja na temat przygotowania jednostek organizacyjnych Gminy Morąg do nowego sezonu turystycznego.
 9. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Morąg za 2018 rok, debata. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Morąga za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Morąg za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2019-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg oraz określenia granic obwodów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jędrychówko oraz Raj, gmina Morąg.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi 07.01.2019 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi 14.02.2019 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Morąg działki nr 743/5 poi. w obr. Nr 2 m. Morąg.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności działki nr 951/4 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg
 21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 204/6 i 204/10 poł. w obr. Kruszewnia.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 284 poł. w obr. Jurki.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 85 poł. w obr. Ruś. 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 65/140 położonej w obr. Raj. 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 526/2 położonej w obr. Kretowiny.
 24. Wnioski i informacje.
 25. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Morągu Marek Raćkowski

(red./UM Morąg)