AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

W poniedziałek 15.02 rusza rekrutacja do kl. I i 0

Placówki z Gminy Morąg w poniedziałek, 15 lutego br. rozpoczynają rekrutację do klas pierwszych oraz oddziałów „0” na nowy rok szkolny 2021/22.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Morągu:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu,

działając na podstawie Zarządzenia Nr 466/21 Burmistrza Morąga z dnia 21 stycznia 2021 r., ogłasza w dniach od 15 lutego do 26 lutego 2021 r. zapisy na rok szkolny 2021/2022:

 1. do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu, dzieci:

– urodzonych w roku 2014 (siedmiolatki),

– urodzonych w roku 2015 (sześciolatki) – na wniosek rodzica w przypadku, kiedy dziecko wcześniej realizowało roczne przygotowanie przedszkolne lub posiada opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 1. do oddziału przedszkolnego sześciolatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu, dzieci:

– urodzonych w roku 2015 (sześciolatki), których rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego sześciolatków w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz urodzonych w roku 2016 (pięciolatki).

 • Rodzice dziecka aktualnie zamieszkującego w obwodzie szkoły mają obowiązek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej.

Przyjęcie dziecka do klasy pierwszej następuje wtedy z urzędu, na podstawie zgłoszenia złożonego w szkole.

W przypadku wolnych miejsc, po przyjęciu dzieci z obwodu, przeprowadzona zostanie rekrutacja do klasy pierwszej dzieci

zamieszkałych poza obwodem szkoły, na wniosek złożony przez rodziców.

 • Wypełnione zgłoszenia (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) bądź wnioski (dotyczy dzieci spoza obwodu), wraz z załącznikami, należy złożyć do pojemnika (rygor sanitarny) na holu szkoły w dniach 15.02 – 26. 02. 2021 r., w godz. 7.00 – 15.30 , w zaklejonej kopercie z dopiskiem na niej odpowiednio: „Zgłoszenie do kl. I” bądź „Wniosek o przyjęcie do kl. I”
 • Z zasadami naboru do kl. I można zapoznać się na stronie internetowej szkoły www.jedynka.hg.pl w zakładce –

„REKRUTACJA 2021/2022” lub telefonicznie (nr tel. 89 – 757 2246).

 • Dokumenty (zgłoszenie, wniosek, załączniki) będą dostępne na holu szkoły lub można je pobrać samodzielnie i wydrukować ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 www.jedynka.hg.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu:

Zapisy dzieci do klasy I i oddziału O na rok szkolny 2021-2022 dokumenty do pobrania

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu ogłasza w dniach 15 do 26 lutego 2021 roku zapisy:

Dzieci do klas I :

urodzonych w roku 2014 (7-latki),

urodzonych w 2015 (6-latki) na wniosek rodzica w przypadku kiedy dziecko objęte było rocznym przygotowaniem przedszkolnym w przedszkolu lub szkole lub posiada opinię Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

przy zapisie dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły – zgłoszenie

przy zapisie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły – wniosek i dokumenty określone w zasadach rekrutacji w zakładce rekrutacja.

Dzieci do oddziału „O”

urodzonych w 2015 roku (6 latki)

rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do oddziału „O” w szkole  lub przedszkolu w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

zasady rekrutacji w zakładce rekrutacja

Zapewnione dowożenie dziecka z obwodu szkoły

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisów proszę dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30 – 15:30 /oraz wyznaczonym terminie co w znacznym stopniu umożliwi dokonanie podziału na klasy i grupy przedszkolne.

Dyrektor SP Nr 2 w Morągu

Cezary Altman

Zasady rekrutacji oddzial O zalacznik nr 1 SP 2 Morag 2021-2022.docx (29.63 KB)

Zasady rekrutacji do klasy I zalacznik nr 2 Sp2 Morag 2021-2022.docx (24.76 KB)

Wniosek o przyjecie do oddzialu przedszkolnego Sp2 Morag 2021-2022.docx (32.26 KB)

Wniosek kontynuacja oddzialy przedszkolne Sp2 Morag 2021- 2022.docx (22.40 KB)

Zgloszenie dziecka z obwodu szkoly klasa I Sp 2 Morag 2021-2022.docx (23.04 KB)

Wniosek o przyjecie dziecka klasa I Sp 2 Morag 2021-2022.docx (25.61 KB)

Oswiadczenie woli rodzica przyjecie do kl I i oddzialu przedszkolnego Sp2 Morag 2021-2022.docx (14.06 KB)

Zapisy do klas pierwszych i zerowki na 2021-2022 plakat ogloszenie.docx (50.39 KB)

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu powołał Komisję Rekrutacyjnej do oddziału przedszkolnego i klasy I rok szkolny 2021-2022 w składzie:  Izabela Wial – przewodniczący; Katarzyna Koźliczak Pietrzak – członek; Ewa Krzewniak – członek; Małgorzata Siejka – Masiuk- członek; Halina Peciak – członek.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu ogłasza zapisy do klas pierwszych
na rok szkolny 2021/2022
– dzieci urodzonych w roku 2014/7-latki /,
– dzieci urodzonych w roku 2015 / 6-latki /,
które spełniły roczny obowiązek przedszkolny i posiadają opinię PP-P o możliwości podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Zapisy odbywać się będą w dniach od 15 lutego do 26 lutego 2021 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Wróblewskiego 17 w godzinach od 8.00 do 15.15.
Przy zapisie dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły – zgłoszenie do klasy I.
W przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – wniosek i dokumenty określone we wniosku.
Wzory zgłoszenia i wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.15 lub ze strony www.sp3.com.pl/ zakładka „Dokumenty”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu ogłasza zapisy do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022:
– dzieci urodzonych w roku 2015/ 6-latki /
– dzieci urodzonych w roku 2016/ 5-latki /
– dzieci urodzonych w roku 2017/ 4-latki /
Zapisy odbywać się będą w dniach od 15 lutego do 26 lutego 2021 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wróblewskiego 17 w godzinach od 8.00 do 15.15.
Wzór wniosku lub deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.15 lub ze strony www.sp3.com.pl – w zakładce „Dokumenty”.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu:

Obwod Szkoly Podstawowej nr 4 im (pdf.io).pdf (30.09 KB)

zasady rekrutacji do klasy I.pdf (663.47 KB)

klasa I- zgloszenie dziecka z obwodu szkoly.pdf (642.93 KB)

klasa I – wniosek dla dziecka spoza obwodu szkoly.pdf (525.21 KB)

oswiadczeczenie woli rodzica kl 1.pdf (201.38 KB)

zasady rekrutacji do oddzialu przedszkolnego.pdf (638.75 KB)

oddzial przedszkolny- deklaracja o kontynuowaniu.pdf (577.39 KB)

oswiadczeczenie woli rodzica OP.pdf (201.33 KB)

ODDZIAL PRZEDSZKOLNY- WNIOSEK O PRZYJECIE.pdf (512.58 KB)

Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie:

Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie ogłasza nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2021/2022 Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w roku 2015, 2016, 2017 oraz 2018 do pobierania wniosków, które będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły www.splaczno.edupage.org od 15.02.2021 r. Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły do 26.02.2021 r. (do wypełnienia wniosku potrzebny będzie numer PESEL dziecka).

Zarządzenie Burmistrza Morąga Nr 466/21 z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dyrektor Szkoły Dariusz Gościniak

rekrutacja łączno

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu

Oddział przedszkolny:

do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Morąg;

kandydaci mieszkający w innej gminie niż Gmina Morąg, mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie, tj. urodzone w roku 2015; rodzice składają Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego;

prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci urodzone w 2016 i 2017 roku; rodzice składają Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego;

rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 realizowały wychowanie przedszkolne jako czterolatki lub pięciolatki, składają w sekretariacie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;

w celu przeprowadzenia postępowania dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.

Klasa I:

do klasy I z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

dzieci spoza obwodu szkoły mogą zostać przyjęte do klasy I jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami; jeżeli ilość kandydatów jest większa niż ilość wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów określonych przez organ prowadzący szkołę (rodzice składają Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I);

obowiązek szkolny w roku szkolnym 2021/2022 dotyczy dzieci siedmioletnich, tj. urodzonych w 2014 roku; rodzice składają Zgłoszenie dziecka do klasy I;

dzieci sześcioletnie, tj.  urodzone w 2015 roku, które w roku szkolnym 2020/2021 spełniły obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego albo posiadają opinię PPP o możliwości rozpoczęcia nauki, mogą być przyjęte do klasy I; rodzice składają Zgłoszenie dziecka do klasy I ;

w celu przeprowadzenia postępowania dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.

w sekretariacie szkoły (czas pracy sekretariatu: 730 – 1430; tel: 89 757 16 88);

na stronie internetowej szkoły (www.spzabirog.edupage.org – zakładka   REKRUTACJA 2021/2022

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

KONTYNUACJA

oddzial_przedszkolny__deklaracja_o_kontynuowaniu.pdf

NOWY PRZEDSZKOLAK

oddzial_przedszkolny__wniosek_o_przyjecie_dziecka.pdf​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​OŚWIADCZENIE WOLI

​​​​​​​oswiadczenie_woli_oddzial_przedszkolny.pdf

KLASA I

UCZEŃ Z OBWODU SZKOŁY

​​​​​​​klasa_I__zgloszenie_dziecka.pdf

UCZEŃ SPOZA OBWODU

​​​​​​​klasa_I__wniosek_o_przyjecie_dziecka.pdf

OŚWIADCZENIE WOLI

​​​​​​​oswiadczenie_woli_klasa_I.pdf

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku

Oddział przedszkolny:

do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Morąg;

kandydaci mieszkający w innej gminie niż Gmina Morąg, mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie, tj. urodzone w roku 2015; rodzice składają Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego;

prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci urodzone w 2016 i 2017 roku; rodzice składają Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego;

rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 realizowały wychowanie przedszkolne jako czterolatki lub pięciolatki, składają w sekretariacie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;

w celu przeprowadzenia postępowania dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.

Klasa I:

do klasy I z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

dzieci spoza obwodu szkoły mogą zostać przyjęte do klasy I jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami; jeżeli ilość kandydatów jest większa niż ilość wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów określonych przez organ prowadzący szkołę (rodzice składają Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I);

obowiązek szkolny w roku szkolnym 2021/2022 dotyczy dzieci siedmioletnich, tj. urodzonych w 2014 roku; rodzice składają Zgłoszenie dziecka do klasy I;

dzieci sześcioletnie, tj.  urodzone w 2015 roku, które w roku szkolnym 2020/2021 spełniły obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego albo posiadają opinię PPP o możliwości rozpoczęcia nauki, mogą być przyjęte do klasy I; rodzice składają Zgłoszenie dziecka do klasy I ;

w celu przeprowadzenia postępowania dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

w sekretariacie szkoły (czas pracy sekretariatu: 730 – 1430; tel: 89 757 0010);

na stronie internetowej szkoły (www.spslonecznik.edupage.org – zakładka Szkolne informacje,  Rekrutacja).

Do Pobrania

 1. Oddział przedszkolny, wniosek o przyjęcie dziecka: wniosek_o_przyjecie_dziecka(2).pdf
 2. Oddział przedszkolny, deklaracja o kontynuowaniu: deklaracja_o_kontynuowaniu(2).pdf
 3. Klasa I, zgłoszenie dziecka: klasa_I__zgloszenie_dziecka(2).pdf
 4. Klasa I, wniosek o przyjęcie dziecka: klasa_I__wniosek_o_przyjecie_dziecka(2).pdf
 5. Oświadczenie woli oddział przedszkolny: oswiadczenie_woli_oddzial_przedszkolny(1).pdf
 6. Oświadczenie woli klasa I: oswiadczenie_woli_klasa_I(1).pdf

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2021/2022

Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej i klasy I szkoły podstawowej wraz   z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 15.02 – 26.02

2021r.

19.04-21.04.

2021r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klasy I w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę    w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa  w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe. 01.03.-12.03.

2021r.

22.04-26.04.

2021r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 15.03.2021r. 27.04.2021r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 16.03-18.03.

2021r.

28.04-29.04.

2021r.

1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 9.04.2021r. 7.05.2021r.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kalniku

Zasady rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Kalniku

Przyjmujemy wnioski od wszystkich Rodziców niezależnie od miejsca zamieszkania dziecka.

W Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Kalniku trwają zapisy dzieci do szkoły i do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Zwracam się z prośba do Rodziców dzieci uczęszczających do szkoły Podstawowej w Łącznie o rozważenie możliwości przeniesienia dziecka do naszej szkoły od września nowego roku szkolnego. Prosimy także o zapisywanie maluszków od 2,5 roku do oddziału przedszkolnego.

Strona internetowa szkoły: www.nspkalnik.szkolna.net

Telefon: 89 757 05 16 / sekretariat,  666 288 042 / dyrektor

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Deklaracja uczęszczania do szkoły

deklaracja uczęszczania do przedszkola

(red.)

error: Nie kopiuj!!!