Warmia i Mazury

W starostwie działa Biuro Rzeczy Znalezionych

W Starostwie Powiatowym w Ostródzie działa Biuro Rzeczy Znalezionych, które prowadzi Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Jego zadaniem jest odbieranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionej, jeśli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy ( właściwy starosta ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy ), przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych, poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych.

Starosta może odmówić przyjęcia rzeczy znalezionej, której szacunkowa wartości nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, tyczy się również zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły nie posiadające udokumentowanego rodowodu.
Jeżeli wartość rzeczy przekroczy 100 zł, a nie będzie możliwości doręczenia wezwania do odbioru osobie uprawnionej, zostanie wywieszone wezwanie w starostwie oraz zamieszczone ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Jeżeli wartość przekroczy 5 tys. zł, zostanie opublikowane ogłoszenie w dzienniku lokalnym lub ogólnopolskim.

Przypadki szczególne :
Znalazca rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz w najbliższej jednostce Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje najbliższą jednostkę Policji.
Znalazca rzeczy, który znalazł ją w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia, albo środka transportu publicznego. Zarządca przekazuje rzecz właściwemu staroście po upływie trzech dni od dnia otrzymania rzeczy,    a w przypadku rzeczy wymagających pozwolenia, dowodu osobistego lub paszportu najbliższej jednostce Policji. Jeżeli przekazanie rzeczy przez zarządcę wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje najbliższą jednostkę Policji.

Koszty :
Koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru. Rzecz osobie uprawnionej wydaje się dopiero po uiszczeniu przez nią kosztów.

Wydanie rzeczy osobie uprawnionej :

po uiszczeniu kosztów przez osobę uprawnioną do odbioru rzeczy,

wydanie rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia może nastąpić dopiero po przedłożeniu ważnego pozwolenia.

Jeżeli rzecz nie zostanie odebrana w ciągu roku od doręczenia wezwania, a w przypadku niemożności wezwania –     w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił zadość swoim obowiązkom; znalazca może ją odebrać za zwrotem kosztów.

Znalazca może żądać znaleźnego w wysokości 1/10 wartości rzeczy. Warunkiem jest zgłoszenie roszczenia najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zmianami ),

ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. , poz. 397),

ustawa z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 ze zmianami),

zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych (M. P. Nr 65, poz. 312).

Wykaz rzeczy znalezionych znajdujących się W Biurze Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie

Poświadczenie znalezienia rzeczy

Poświadczenie odebrania rzeczy

Biuro Rzeczy Znalezionych
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
III piętro, pok. 414 tel. 89 642 98 62
godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych
w poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

(red./Starostwo w Ostródzie)

error: Nie kopiuj!!!