Warmia i Mazury

W trosce o efektywność energetyczną na Warmii i Mazurach

Zarząd województwa ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie projektów, których celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

Do rozdysponowania jest ponad 47,6 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 4 Efektywność Energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych).

Dofinansowanie można otrzymać na głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej (ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne), przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących, w tym również OZE, instalację inteligentnych systemów zarządzania energią oraz audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem założycielskim są jst.

Wnioski można składać od 28 lutego do 30 marca.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!