Więcej pieniędzy na włączenie społeczne na Warmii i Mazurach

Zarząd województwa zdecydował dziś (5 listopada) o zwiększeniu środków na dofinansowanie projektów, których celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Zwiększona pula środków dotyczy dwóch konkursów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, a wartość dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych w nich projektów znacznie przekroczyła przewidzianą alokację.

Dzięki zwiększeniu puli środków z 17 mln zł do prawie 32 mln zł w pierwszym konkursie (Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe) dofinansowanie uzyska 47 projektów, 28 zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

Drugi konkurs dotyczył projektów, których uczestnikami będą osoby mieszkające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyn (Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn). Po zwiększeniu kwoty dofinansowania z 10,1 mln zł do 12,4 mln zł i przesunięciu 3,3 mln zł wewnątrz Poddziałania, 10 projektów otrzyma dofinansowanie, 29 zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

W efekcie dzięki unijnemu wsparciu – w sumie blisko 48 mln zł – zostanie zrealizowanych kolejnych 57 projektów, których celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do pobrania: 
Lista projektów do dofinansowania – 11.1.1.
Lista projektów do dofinansowania – 11.1.2.

(wwim)