AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Wieloletni program współpracy Gminy Morąg z organizacjami

Rada Miejskiej w Morągu uchwaliła wieloletni program współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko— Mazurskiego.

W uzasadnieniu do projektu uchwały Burmistrz Morąga napisał, że: „Okres obowiązywania uchwalonego w 2017 roku Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Morąg z Organizacjami Pozarządowymi upłynąłby w 2022 r., co uniemożliwia Gminie zawarcie umów wieloletnich. Do zawarcia z dniem 1 stycznia 2021 r. kolejnych umów wieloletnich na realizację zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe niezbędne jest uchwalenie Programu na lata kolejne. Wieloletni Program ma służyć zrównoważonemu rozwojowi Gminy Morąg, w której obywatele w tym rozwoju aktywnie uczestniczą. Jednym z filarów silnego i kreatywnego społeczeństwa obywatelskiego są bowiem niezależne organizacje pozarządowe, skupiające najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli. Doceniając wszystkie przejawy zorganizowanej aktywności obywatelskiej skierowanej na rzecz dobra wspólnego, proponuję uchwalenie niniejszego Programu, którego treść została opracowana w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi. Projekt Programu był konsultowany z członkami Zespołu Opiniującego w dniu 5.10. — zaopiniowany pozytywnie. Dodatkowo informacja o konsultacji treści Programu zamieszczona była w lokalnej prasie /Wiadomości ratuszowe 21 sierpnia oraz 30 października br./, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Morągu.  Uchwalenie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Morąg z Organizacjami Pozarządowymi stwarza długofalową perspektywę, m.in. poprzez realizację zadań w ramach umów wieloletnich”.

Przed jej zatwierdzeniem przez morąskich radnych uchwała była konsultowana z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025.

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w uchwale Nr XLVII/796/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 23 września 2010 r. 2. Miały one na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych na temat  projektu uchwały. Trwały one w dniach od 27.10.2020 r. — 10.11.2020 r. Do końca sierpnia 2020 r. uprawnione podmioty (m.in.: organizacje, kluby sportowe)  złożyły propozycje zadań do programu. Dodatkowo informacja o projekcie uchwały i zgłoszonych do niego wnioskach była omawiana i opiniowana przez członków Wspólnego Zespołu Opiniującego w dniu 5 października 2020 r. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była Katarzyna Zarachowicz.

W czasie trwania konsultacji nie wpłynęła żadna pisemna opinia o projekcie uchwały .

Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!