AktualnościHALO MORĄG

WINB wszczął postępowanie w sprawie złego stanu kładki

Warmińsko — Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego kładki dla pieszych na stacji Morąg w km 45,270 linii nr 220 Olsztyn — Bogaczewo, zlokalizowanej na obszarze kolejowym na działce 4/35 i 4/57 (po podziale działki nr 4/20), obr. 2, m. Morąg, mogącego spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia.  Z kładki korzystać nie wolno.

Warmińsko — Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 03.06.2020 r. przeprowadził kontrolę obiektu w użytkowaniu w obecności przedstawicieli: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie, Dział Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska. W trakcie czynności kontroli stwierdzono, iż w wyniku korozji doszło do osłabienia elementów ustroju nośnego konstrukcji kładki. Stan taki powoduje zagrożenie, zarówno dla pieszych korzystających z tej kładki, jak również dla osób i pojazdów kolejowych przemieszczających się pod konstrukcją.

Z ustaleń dokonanych w trakcie tej kontroli wynika, iż obiekty są użytkowane w sposób mogący powodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia. Przyczyną tego stanu jest osłabienie elementów ustroju nośnego konstrukcji /dudki znajdującej się bezpośrednio nad tymi obiektami. Uwzględniając zaistniała sytuacje proszę o przedstawienie i przesłanie do tut. organu w terminie 7 dni (od skutecznego doręczenia przedstawionego pisma) sposobu zabezpieczenia w/w obiektów przed zagrożeniem wynikającym ze stanu technicznego kładki.

Uwzględniając ten fakt zostały podjęte działania doraźne mające na celu oznakowaniu miejsc niebezpiecznych poprzez umieszczenie tablic ostrzegawczych na początku i końcu ustroju nośnego, jak również wygrodzenie obiektu na dwóch poziomach taśmami ostrzegawczymi, zarówno przy wejściu jak i zejściu tego obiektu.

WINB zwrócił się do Straży Ochrony Kolei o ochronę umieszczonych na obiekcie tablic i wygrodzenia przed dewastacją, jak również uniemożliwienie wejścia na ten obiekt przez osoby postronne.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowalnego w Olsztynie poinformował o swojej kontroli morąski magistrat:  – Uwzględniając ten fakt, iż część obiektu znajduje się na działce gminnej nr 186/89,  obr. 2, m. Morąg proszę Pana o podjęcie działań mających na celu uniemożliwienie korzystania z tego obiektu pieszym na części obiektu znajdującego się na terenie stanowiącym własność Gminy Morąg – czytamy w piśmie WINB w Olsztynie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei poinformowało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, że kierowane były do nich prośby ze strony lokalnych mediów o interwencję i podjęcie właściwych działań. W reakcji na otrzymane zgłoszenia funkcjonariusze SOK bezpośrednio na miejscu potwierdzili niezadowalający stan techniczny obiektu. Z uwagi na rozległość obszaru kolejowego podlegającego zabezpieczeniu przez Komendę Regionalną SOK w (ławie, stała obecność funkcjonariuszy SOK na terenie stacji PKP w Morągu i objęcie przez nich dozoru przedmiotowej kładki nie jest możliwe. Dlatego, w miarę posiadanych sił i środków do wskazanej lokalizacji stale kierowane są patrole SOK celem prowadzenia działań ukierunkowanych na zabezpieczenie kładki przed dostępem osób postronnych.

Dalej SOK napisał do RPO: – Przedstawiając powyższe jednocześnie informuję, że z uwagi na pojawiające się wątpliwości odnośnie podmiotu będącego właścicielem przedmiotowego obiektu, Komenda Regionalna SOK skierowała zapytania w ww. sprawie do właściwych instytucji publicznych oraz zarządców kolejowych. Formacja nie posiada jednak uprawnienia do wydawania zarządcy infrastruktury kolejowej wiążących poleceń dotyczących przeprowadzenia rozbiórki, remontu, czy właściwego zabezpieczenia kładki. Mimo to Komenda Regionalna SOK w 'ławie będzie na bieżąco monitorowała sposób oznakowania informującego o niebezpieczeństwie grożącym we wskazanym miejscu i w razie konieczności kierowała w tym zakresie stosowne wnioski do zarządcy obiektu.

(red./ fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!