Włączenie społeczne – spotkanie informacyjne

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Osi 11 Włączenie społeczne odbędzie się 3 czerwca 2019 roku w Olsztynie.

Wydarzenie adresowane jest do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn oraz Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Podczas spotkania przedstawione zostaną kluczowe założenia obu konkursów oraz prawidłowym sposobie wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 maja 2019 roku do godz. 14 na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Formularze znajdują się na stronie internetowej
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5549/spotkanie-informacyjne-dotyczace-osi-11-wlaczenie-spoleczne

Więcej informacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
tel.: 89 512 54 82/83/84/85/86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

(wwim)