Warmia i Mazury

Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców z Warmii i Mazur.

Zadanie realizowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. Instytucja organizująca nabór
  Instytucją organizującą nabór jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, 10-516 Olsztyn, Pl. Gen Józefa Bema 3.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako Grantodawca, wybrana jest przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.) w celu realizacji Projektu „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur”

 1. Przedmiot naboru
  Wnioski o grant składane w ramach naboru muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B typ 1 oraz Regulaminu naboru wniosków o granty.

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i wynikłymi stąd zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki, zostali bezpośrednio dotknięci tego skutkami. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

III. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie grantu
O grant mogą ubiegać się wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy (do 49 pracowników), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, posiadający (przynajmniej od 31.12.2019 r. do dnia złożenia wniosku) siedzibę/oddział/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i prowadzący działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, oraz odprowadzający swój podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (decydująca jest właściwość urzędu skarbowego znajdującego się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego).

Wnioskodawcy oraz wnioski o grant muszą spełniać kryteria wyboru wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego dotyczącego finansowania kapitału obrotowego firm dotkniętych skutkami COVID-19 obowiązujące dla Poddziałania 1.3.5, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020, wskazane odpowiednio w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie wniosków o grant w ramach naboru
  Kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie grantów (alokacja) wynosi 39.528.900 PLN
 2. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania w formie grantu
  Kwota dofinansowania (wnioskowana kwota grantu) obejmuje wyłącznie stawki jednostkowe. Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej wyliczonej jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego i liczby miesięcy równej 3:

Stawka jednostkowa na finansowanie kapitału obrotowego obliczana jest według wzoru opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:
Stawka jednostkowa= 7 845,11 zł x √FTE
gdzie:
FTE – zatrudnienie w firmie na dzień składania wniosku o grant w przeliczeniu na pełne etaty. Należy zastosować zaokrąglania do pełnych etatów w dół, np. jeśli Wnioskodawca posiada 7,8 etatów, to we wniosku należy wskazać 7 etatów. W przypadku samozatrudnionych FTE=1.
Kwota dofinansowania obliczana jest według wzoru:
Kwota dofinansowania =7 845,11 zł x √FTE x 3
gdzie:
3 – liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia
FTE – zatrudnienie w firmie na dzień składania wniosku o grant w przeliczeniu na pełne etaty. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, jak również samozatrudnionych.

 1. Termin, miejsce i forma składania wniosku o grant
  Wnioski o grant mogą być składane w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o grant w terminie od 04 listopada 2020 r. od godziny 08:00:00 do 10 listopada 2020 r. do godziny 08:00:00.

Wniosek o grant należy przygotować w postaci elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o grant. Generator Wniosków o grant jest umieszczony na stronie https://granty.wmarr.olsztyn.pl

Wszelkie inne postaci elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią Wniosku o grant i nie będą podlegać ocenie.

Wypełnianie wniosku w generatorze wniosków o grant jest możliwe od ogłoszenia naboru.

Wnioskodawca w ramach niniejszego naboru może złożyć jeden wniosek o grant.

W przypadku złożenia większej liczby wniosków o grant, instytucja organizująca nabór wezwie niezwłocznie Wnioskodawcę na adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy podany we wniosku, do wskazania przez niego jednego wniosku, który ma podlegać ocenie. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie, ocenie będzie podlegał ostatni wniosek złożony przez Wnioskodawcę. Pozostałe wnioski o grant zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny. Informacja o pozostawieniu wniosku o grant bez rozpatrzenia przekazywana jest przez instytucję organizującą nabór na adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy.

Kolejność złożenia wniosków nie będzie brana pod uwagę przy tworzeniu listy projektów wybranych do udzielenia wsparcia.
Od negatywnej oceny wniosku o grant i od pozostawienia wniosku o grant bez rozpatrzenia Wnioskodawcy nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

VII. Sposób i miejsce udostępnienia Regulaminu naboru
Szczegółowe informacje o naborze zostały umieszczone na stronie www.wmarr.olsztyn.pl w zakładce RPO WIM 2014-2020/Granty-kapitał obrotowy

VIII. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela:
Punkt informacyjny działający w strukturach Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (parter budynku, pok. nr 12), tel. 89 521-12-54,
721 001 818, 721 181 833 lub 89 521-12-50 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, e-mail: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!