Wsparcie dla organizacji na pozyskanie środków zewnętrznych

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa w zakresie rozwoju sektora pozarządowego oraz wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Ideą przedsięwzięcia jest wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez pobudzenie organizacji do współpracy z biznesem, dofinansowanie wkładów własnych, które organizacja pozarządowa wnosi do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Przez „fundusze zewnętrzne” rozumie się środki pochodzące spoza województwa warmińsko-mazurskiego (nie są nimi środki samorządów lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego, środki wojewody warmińsko-mazurskiego, środki PFRON będące w dyspozycji województwa warmińsko-mazurskiego).

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami, o których realizację składają oferty, wymienionymi w § 3 ogłoszenia.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w konkursie to: 70 tys. zł., wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 tys. zł.

Zadanie może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2019 r. W przypadku, gdy proponowane do realizacji zadanie jest częścią projektu wieloletniego, w ofercie należy opisać jedynie działania, koszty  przewidziane w roku 2019.

Oferty należy składać do 12 kwietnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80.

WIĘCEJ INFORMACJI 

(wwim)