AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Wsparcie dla osób bezrobotnych

Iławska Izba Gospodarcza realizuje projekt: DZIĘKI EFS ZNALAZŁ/AM/EM SWOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY – IV EDYCJA. Projekt RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 skierowany jest do 110 zamieszkałych (wg Kodeksu Cywilnego) powiaty iławski i ostródzki osób bezrobotnych niezarejestrowanych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby: długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami). Podczas rekrutacji – preferowane będą kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, o niskim statusie materialnym, zamieszkałe poza Iławą/Ostródą.

Zindywidualizowane wsparcie udzielane będzie na podstawie identyfikacji potrzeb, w zawodzie wybranym przez uczestnika w ramach spotkania z 3-osobowym zespołem (doradca zawodowy, pośrednik pracy, psycholog). W zależności od zapisów w opracowanym w ramach tego spotkania Indywidualnym Planie Działania (IPD), uczestnik będzie mógł skorzystać z kolejnych, n/w rodzajów wsparcia:
1.Indywidualny coaching, w formie doradztwa zawodowego, polegający na towarzyszeniu uczestnikowi podczas korzystania z pozostałych, ujętych w IPD rodzajów wsparcia,
2.Kurs zawodowy w wybranej w IPD profesji,
3.Kursy: j. angielskiego (TOEIC) lub informatyczny (ECDL) zakończone międzynarodowym egzaminem (dla uczestników, u których wybór zawodu w IPD uzasadni to wsparcie),
4.Staż zawodowy w wybranej w IPD profesji
5.Indywidualne pośrednictwo pracy.
Wsparciem obligatoryjnym będą: określenie ścieżki zawodowej w IPD, indywidualny coaching i kurs zawodowy lub staż. Udział w pozostałych formach wsparcia uzależniony będzie od ustaleń poczynionych na etapie opracowywania IPD.
Projekt realizowany w okresie I’2020-VII’2021, w ramach 2 naborów (po 55 uczestników w naborze) – I nabór: I-X’2020, II nabór: IX’2020-VI’2021.
Celem projektu jest uzyskanie zatrudnienia na poziomie minimum 45% i kwalifikacji na poziomie minimum 50% ogółu uczestników.

Projekt nr RPWM.10.02.00-28-0035/19:
„Dzięki EFS znalazł/am/em swoje miejsce na rynku pracy – IV edycja”
jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.
Wartość projektu ogółem: 1.747.540,80 zł. Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1.747.540,80 zł. Dofinansowanie projektu: 1.660.163,76 zł.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego – bezrobotny BAEL

Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego – bierny zawodowo

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!