Warmia i Mazury

Wsparcie na inicjatywy i rozwój lokalnej społeczności

Do 9 października 2020 roku przyjmowane są zgłoszenia w konkursie na projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w ramach LEADER.

Wydarzenie ma na celu wyróżnienie przykładów inicjatyw służących rozwojowi lokalnej społeczności i ich regionów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.

Ideą wydarzenia jest podkreślenie znaczenia projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich czy zaznajomienie Lokalnych Grup Działania z aktualną działalnością na polu współpracy, upowszechnianie wiedzy na temat zastosowanych rozwiązań i metod do wykorzystania przez innych oraz zainspirowanie LGD do kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania 2021-2027.

Kryteria tematyczne:
1.     kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne – projekty dotyczące wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, lub projekty dotyczące zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego;
2.    rozwój lokalny – projekty wykorzystujące podejście LEADER do rozwoju lokalnego np. poprzez stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, promowanie obszaru,w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości;
3.    turystyka – projekty wspierające rozwijanie turystyki, promowanie turystyki na obszarach wiejskich np. poprzez rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020, poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgłaszany do konkursu projekt powinien być zakończony. Istnieje również możliwość zgłoszenia projektu trwającego, jednak powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania tzn. mieć zrealizowany zakres merytoryczny (decyzję o przyjęciu niezakończonego projektu do konkursu podejmuje Komisja konkursowa, przy czym podstawowym warunkiem jest zrealizowanie wszystkich zadań przewidzianych w projekcie).

Projekty współpracy mogą dotyczyć partnerstw w Polsce (współpraca międzyterytorialna), lub partnerstw w Polsce i w innym państwie członkowskim, jak również na obszarach wiejskich poza granicami UE (współpraca międzynarodowa).

Projekty są zgłaszane jako projekty współpracy międzyterytorialnej lub międzynarodowej w jednej z 3 kategorii tematycznych. Projekt może być zgłoszony przez LGD wiodące, które jest umocowane do działania w imieniu pozostałych LGD uczestniczących w realizacji projektu. W przypadku współpracy międzynarodowej projekt jest zgłaszany przez LGD z Polski, niezależnie czy pełni rolę wiodącą czy partnerską. W przypadku kilku LGD z Polski, niepełniących roli wiodącej w projekcie współpracy międzynarodowej, zgłoszenie może być złożone przez jednego partnera w porozumieniu z pozostałymi partnerami z Polski.

Organizatorem inicjatywy jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!