Wsparcie na udział młodzieży w życiu lokalnym

Zarząd województwa informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania publicznego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pt.: realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim.

Celem ogólnym realizacji ma być poprawa sytuacji młodych ludzi w miejscu ich zamieszkania poprzez aktywny, twórczy i partnerski udział młodzieży w życiu lokalnym, w tym: otwarcie środowiska lokalnego, osób dorosłych, instytucji i organizacji oraz innych partnerów lokalnych na potrzeby młodych ludzi, na ich aktywność i pomysły; umożliwienie młodym ludziom bycie aktywnym i twórczym gospodarzem przestrzeni publicznej, środowiska lokalnego, partnerem dorosłych, poprzez m.in.: włączenie młodzieży w procesy współdecydowania, współpracę na każdym etapie realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych, wsparcie realizacji przedsięwzięć, których autorami i głównymi wykonawcami są grupy młodzieżowe.

Zadanie wybrane do realizacji może być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez organizację pozarządową działalności gospodarczej.

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadania publicznego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w przypadku gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy lub powierzenie realizacji zadania publicznego samorządu województwa w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu osobowego lub rzeczowego.

Oferty złożone na wsparcie realizacji zadania publicznego samorządu województwa uzyskają dodatkowe punkty przy ocenie dokonywanej przez komisje konkursowe w wysokości od 1 do 3 punktów w zależności od wysokości wkładu własnego finansowego w stosunku do wnioskowanej dotacji (dot. wkładu finansowego w wysokości od 10% wnioskowanej dotacji).
2

Oferty na realizację zadania konkursowego wraz z załącznikami należy składać do 13 maja 2019 r. w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, pok. nr 3). Oferty można przesyłać również za pomocą poczty na adres:

Zadanie konkursowe musi być zrealizowane w 2019 r., przy czym rozpoczęcie zadania można planować nie wcześniej niż od 1 czerwca 2019 r. a zakończenie nie później niż do 31 grudnia 2019. Kwota przeznaczona na realizację wynosi 50 tys. zł, natomiast maksymalna wnioskowana kwota dotacji to 10 tys. zł

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 76 (Maja Zakrzewska).

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)