Warmia i Mazury

Wsparcie społeczności w regionie Morza Bałtyckiego

Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) zaprasza do udziału w konkursie dedykowanym wsparciu  innowacyjnych rozwiązań łagodzących skutki pandemii koronawirusa dla społeczności makroregionu Morza Bałtyckiego.

Wsparcie skierowane jest na promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii Covid-19.

Nabór ogłoszony zostanie przez Radę Państw Morza Bałtyckiego w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021. Zostanie przeprowadzony w terminie: 15 lutego 2021 – 31 marca 2021.
Rada Państw  Morza Bałtyckiego (RPMB) jest organizacją międzynarodową funkcjonującą od 1992 roku  jako polityczne forum regionalnej współpracy międzyrządowej. Jej główne działania opierają się na trzech obszarach priorytetowych: tożsamość regionalna, bezpieczny i stabilny region oraz zrównoważony i dobrze prosperujący region.

Instrument Wspierania Projektów (PSF) został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów CBSS:
– Tożsamość regionalna – projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania i zwalczania wyzwań dla odporności społecznej związanych z pandemią koronawirusa. Realizowane na poziomie lokalnym projekty powinny oddziaływać na sytuację regionu, m.in. wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze kultury, kreatywności, zaangażowania młodzieży i edukacji, w tym rozwój kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób młodych.
– Zrównoważony i dobrze prosperujący region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny i związany ze środowiskiem naturalnym. Jako szczególnie cenne postrzegane będą m.in. projekty podejmujące kwestię zwalczania bezrobocia, będącego następstwem pandemii, szczególnie wśród osób młodych, kobiet i innych grup wrażliwych społecznie. Mile widziane są również projekty dot. innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, pozwalających w krótkim czasie dostosować kwalifikacje pracowników do post-pandemicznego rynku pracy.
– Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku), jak również NGO i innych organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia lokalnej odporności wobec ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również działalności człowieka. W ramach tego priorytetu oczekiwane są projekty dot. tworzenia i wzmacniania dostępnych i efektywnych systemów ochrony praw dzieci, w tym również w kontekście wpływu pandemii na system ochrony osób małoletnim. W edycji 2021 funduszu PSF szczególna uwaga skierowana zostanie również na projekty przeciwdziałające wykluczeniu przedstawicieli grup wrażliwych, jak np. migrantów, których bezpieczeństwo ekonomiczne zostało w sposób szczególny zagrożone w trakcie pandemii.

Najważniejsze zasady konkursu:
– Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich CBSS i podmioty współpracujące z tą organizacją.
– Warunkiem ubiegania się o środki z konkursu jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich CBSS.
– Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 tys. euro.
– Projekty, które otrzymały dofinansowanie, powinny mieć potencjał, aby stać się podstawą modelu sieciowego, partnerskiego lub współpracy, który stałby się opłacalny po okresie trwania projektu.

Więcej informacji: www.cbss.org/psf

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres jekaterina.popova@cbss.org

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!