Wsparcie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pod nazwą: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną”. 

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwane dalej: „organizacjami pozarządowymi” prowadzące działalność statutową w dziedzinie będącej przedmiotem konkursu.

Zadanie wybrane do realizacji może być wykonane przez organizację pozarządową w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na realizację zadania w ramach działalności gospodarczej organizacji pozarządowej.

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko- mazurskiego wymienionych w § 2 – organizacja pozarządowa wnosi do jego realizacji obowiązkowy wkład własny finansowy.

Zadanie może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r. z zastrzeżeniem ust. 3 i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r.  Środki z dotacji mogą być wydatkowane na koszty związane z realizacją zadania powstałe od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, w tym przeznaczenie dotacji, reguluje umowa pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a organizacją pozarządową.

Kwota przeznaczona na realizację zadań to: 61 610,00 zł (w tym 31 610,00 zł w 2019 roku oraz 30 000,00 zł w 2020 roku – w przypadku zaplanowania tej kwoty w rocznym budżecie województwa).

Wysokość dotacji przekazanej w kolejnym roku budżetowym jest uzależniona od wysokości środków publicznych zaplanowanych w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego w części budżetowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Oferty przyjmowane są do dnia 8 lipca 2019 r.

Więcej informacji 

(wwim)