Warmia i Mazury

Wspieranie rozwoju twórczego osób uzdolnionych

Wnioski związane ze stypendiami artystycznymi Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej przyjmowane są do 20 stycznia 2024 roku.

Stypendia przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, mieszkającym lub uczącym się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć polega na:
1) wykonaniu we wskazanym terminie określonego dzieła, projektu artystycznego lub twórczego, zorganizowaniu wystawy, koncertu, nagraniu płyty, filmu, katalogu czy publikacji,
2) podjęciu studiów na uczelni artystycznej, dodatkowej edukacji artystycznej, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego lub wykonawczego.

Wysokość indywidualnego stypendium artystycznego wynosi 8 tys. zł.

Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami oraz dziedzictwo niematerialne.

Komisja konkursowa bierze pod uwagę:
1) atrakcyjność i oryginalność przedsięwzięcia, bądź indywidualnego planu rozwoju artystycznego w przypadku ucznia lub studenta,
2) dorobek związany z twórczością artystyczną lub ludową, upowszechnianiem kultury lub opieki nad zabytkami,
3) cel, jaki chce osiągnąć stypendysta poprzez realizację projektu stypendialnego np. dodatkowa edukacja artystyczna lub studia specjalistyczne.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium artystycznego stanowi załącznik nr 1 do REGULAMINU, dostępny na stronie: https://warmia.mazury.pl/kultura/kultura/stypendia-i-nagrody-kulturalne/stypendium-artystyczne-marszalka-wojewodztwa.

Wnioski wraz z załącznikami mogą być nadsyłane pocztą lub dostarczane osobiście do siedziby Urzędu, w formie pisemnej oraz elektronicznej (płyta CD lub wysłane na e-mail).
O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 1 decyduje data złożenia (doręczenia) wniosku do Urzędu (również w przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego).

UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ARTYSTYCZNYCH

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!